کلیدواژه‌ها = خودکشی
مکانیسم های مقابله ای در اقدام کنندگان به خودکشی

دوره 23، شماره 5، مهر و آبان 1400، صفحه 317-322

10.22038/jfmh.2021.19151

Mohammad Khajedalui؛ Hoda Khatibi Moghadam؛ Fateme Goldani؛ Akram Nojar؛ Majid Khadem-Rezaiyan


بررسی عوامل مرتبط با روش های خودکشی و اقدام به خودکشی در یزد، ایران

دوره 23، شماره 4، مرداد و شهریور 1400، صفحه 299-304

10.22038/jfmh.2021.19012

Amene Koohestani؛ Hamid Owliaey؛ Zanireh Salimi؛ Reza Bidaki؛ Mahdi Ghazanfari Nasrabad


بررسی عوامل موثر بر خودکشی

دوره 23، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 99-108

10.22038/jfmh.2021.18255

Khosro Rashid؛ Maede Ataei


مطالعه اپیدمیولوژی موارد خودسوزی موفق پذیرش شده در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (سال 1383)

دوره 8، شماره 30، خرداد و تیر 1385، صفحه 23-35

10.22038/jfmh.2006.1816

علیرضا احمدی؛ شهریار جانبازی؛ زهرا لقایی؛ عباس احمدی؛ عمران داوری نژاد؛ محمد باقر حیدری