داوران

  • با توجه به لزوم ارزیابی سریع و به موقع مقالات از داوران عزیز درخواست می گردد تانظرات خود را ظرف مدت 15 روز از طریق پروفایل داوری ارسال کنند.
  • تمامی مقالات ارسالی به مجله اصول بهداشت روانی موردداوری همتای دوسوکور قرار می­ گیرند. داوران مقالات پیش از شروع داوری یک مقاله، دستورالعمل­ های اخلاقی COPE برای داوران همتا را مطالعه نموده و موارد مندرج در آن را رعایت نمایند. 
  • داوران پس از دریافت درخواست برای داوری همتای یک مقاله، در خصوص پذیرش یا رد درخواست داوری در سریع ترین زمان ممکن پاسخگو باشند.همچنین باید هرگونه تعارض منافع را به دفتر مجله اعلام نمایند تا ارزیابی کاملی از مقاله انجام شود.
  • ضروری است که داوران هرگونه اطلاعات راجع به هویت نویسندگان و محتوای مقاله را محرمانه نگه دارند.
  • نظرات داوری همتا باید، بی­ طرف و سازنده بوده و از هر گونه بیان خصومت آمیز و یا ناپسند خودداری گردد.