اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالقاسم حسینی

استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

s-a-hosseinimums.ac.ir
0009-0001-5661-6459

سردبیر

دکتر محمدرضا فیاضی بردبار

استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000683
fayyazimrmums.ac.ir
0000-0002-4916-1775

دبیر اجرایی

دکتر علی طلائی

استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

dralitalaei.com/
talaeiamums.ac.ir
0000-0002-7194-1479

مدیر داخلی

دکتر مهدیه برهانی

پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

borhanimm3mums.ac.ir
0009-0001-2832-2939

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر عایشه گل ازردم

استاد روانپزشکی، دانشگاه دوکوز ایلول ، ازمیر، ترکیه

aysegul.ozerdemdeu.edu.tr
0000-0001-7447-096X

دکتر نش بوتروس

استاد روان پزشکی دانشگاه ایالتی وین، امریکا

nboutrosmed.wayne.edu
0000-0002-3858-2742

دکتر علیرضا امیرصدری

استادیار روانپزشکی دانشگاه ایالتی وین، امریکا

aamirsadmed.wayne.edu
0000-0002-8075-902X

h-index: 9  

دکتر کارل ای.شاید

طب روان تنی و روان درمانی استاد، دانشگاه فرایبورگ، آلمان

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003450407
carl.eduard.scheidtuniklinik-freiburg.de
0000-0002-4844-6496

h-index: 19  

دکتر مسعود زنگنه

کالج هامبر, تورنتو, کانادا

masood.zangenehhumber.ca
0000-0002-5038-1089

دکتر نغمه مخبر

استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

mokhbernmums.ac.ir
0000-0002-3561-4243

آرش جوانبخت

روان پزشکی دانشیار گروه روان پزشکی و علوم عصبی رفتاری، دانشگاه واین، آمریکا

www.starclab.org
ajavanbamed.wayne.edu
0000-0002-1612-8688

اعضای هیات تحریریه

دکتر شاهین آخوندزاده

استاد سایکوفارماکولوژی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

cv.tums.ac.ir/cv/Shahin_Akhondzadeh
s.akhondneda.net
0000-0002-2277-5101

h-index: 67  

دکتر جعفر بوالهری

استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23975394000
bolhariyahoo.com
0000-0001-5360-7541

h-index: 16  

دکتر فاطمه بهدانی

استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14013245100
behdanifmums.ac.ir
0000-0002-3468-4469

h-index: 10  

دکتر رضا فریدحسینی

استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

faridhoseinirmums.ac.ir
0009-0003-4241-5968

دکتر پریا حبرانی

استاد روان پزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

hebranipmums.ac.ir
0000-0001-8153-8475

دکتر فاطمه محرری

استاد روان پزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

mohararifmums.ac.ir
0000-0003-3381-1443

دکتر محمدرضا محمدی

استاد روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

mohammadimrtums.ac.ir
0000-0002-0323-4617

دکتر جلیل توکل افشاری

ایمونولوژی استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

tavakolajmums.ac.ir
0000-0002-1345-287X

دکتر عمران محمد رزاقی

روان پزشکی دانشیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

razaghiesina.tums.ac.ir
0000-0001-9640-981X

دکتر احمدعلی نور بالا

روان پزشکی استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

noorbalatums.ac.ir
0000-0002-7798-1682

دکتر عاطفه سلطانی فر

روان پزشکی دانشیار روان پزشکی کودکان و نوجوانان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

soltanifaramums.ac.ir
0000-0001-7228-491X

دکتر محمد تقی یاسمی

روان پزشکی استادروان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

yasamygmail.com
0000-0001-7204-4713

دکتر مهران ضرغامی

روان پزشکی استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15825771000
mehran.zarghamigmail.com
0000-0002-7027-0992

h-index: 17  

دکتر سید­مهدی صمیمی ­اردستانی

روان پزشکی دانشیار روان پزشکی دانشگاه ­علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

mesamimiyahoo.com
0000-0002-2355-9304

مشاور علمی

دکتر اسماعیل شاهسوندآنانلو

روان پزشکی استاد روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

esmaeilshahsavandgmail.com
0000-0003-0768-7207

دکتر حمیدرضا آقا محمدیان

استاد روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

aghamohammadianum.ac.ir
0000-0002-7656-2654

اعضای هیات تحریریه پیشین

مهدی بینا

روان پزشکی استاد روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

dr_m_binayahoo.com
0000-0002-7395-6033

دکتر حسن ضیاءالدینی

روان پزشکی استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

km.nrcgmail.com
0000-0002-8562-9937

دکتر احمد جلیلی

روان پزشکی استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

infoirpsychiatry.ir
0009-0003-8765-2262

دکتر علی رضا ظهیرالدین

استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

bsrc.sbmugmail.com
0000-0001-7026-1204

مشاور علمی

دکتر محبوبه اسلام زاده

استادیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

eslamzadehmmums.ac.ir
0000-0002-6230-9455