اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالقاسم حسینی

استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

fu.me.hemums.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدرضا فیاضی بردبار

استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000683
fayyazimrmums.ac.ir
0000-0002-4916-1775

دبیر اجرایی

دکتر علی طلائی

استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

talaeiamums.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر مهدیه برهانی

پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

borhanimm3mums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر شاهین آخوندزاده

استاد سایکوفارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

fu.me.hemums.ac.ir

دکتر حمیدرضا آقا محمدیان

استاد روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

aghamohammadianum.ac.ir

دکتر عایشه گل ازردم

استاد روانپزشکی، دانشگاه دوکوز ایلول ، ازمیر، ترکیه

aysegul.ozerdemdeu.edu.tr

دکتر علیرضا امیرصدری

استادیار روانپزشکی دانشگاه ایالتی وین، امریکا

aamirsadmed.wayne.edu

دکتر جعفر بوالهری

استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

bolharijyahoo.com

دکتر نش بوتروس

استاد روان پزشکی دانشگاه ایالتی وین، امریکا

nboutrosmed.wayne.edu

دکتر فاطمه بهدانی

استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

behdanifmums.ac.ir

دکتر مهدی بینا

استاد روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

nnnnnyahoo.com

دکتر کارل ای.شاید

طب روان تنی و روان درمانی استاد، دانشگاه فرایبورگ، آلمان

carl.eduard.scheidtuniklinik-freiburg.de

دکتر ابراهیم عبداللهیان

استاد روان پزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

abdollahianemums.ac.ir

دکتر رضا فریدحسینی

استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

faridhoseinirmums.ac.ir

دکتر پریا حبرانی

استاد روان پزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

hebranipmums.ac.ir

دکتر غلامرضا میرسپاسی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

pbsrcmums.ac.ir

دکتر فاطمه محرری

استاد روان پزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

mohararifmums.ac.ir

دکتر نغمه مخبر

استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

mokhbernmums.ac.ir

دکتر محمدرضا محمدی

استاد روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

mmmymail.com

دکتر مسعود زنگنه

کالج هامبر, تورنتو, کانادا

masood.zangenehhumber.ca
0000-0002-5038-1089

دکتر محبوبه اسلام زاده

روان پزشکی استادیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

eslamzadehmmums.ac.ir