بررسی ارتباط کیفیت خواب با سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1394

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

2 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده

مقدمه: محرومیت از خواب منجر به تغییرات خلقی شدید از جمله افسردگی و عملکرد ضعیف علمی می شود. از آنجایکه سلامت دانشجویان تضمین کننده سطح علمی و پیشرفت هر جامعه است، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط کیفیت خواب با سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه ‌ی حاضر توصیفی-مقطعی است که بر روی 250 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای بود. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه PSQI و DASS-21 جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل آماری نیز با استفاده از نرم افزار spss/16 و آزمون های توصیفی، ANOVA و T-TEST انجام شد.
نتایج: میانگین نمره کیفیت خواب در دانشجویان17/2±83/5 بود. براساس نتایج بدست آمده 2/61 درصد از دانشجویان کیفیت خواب نامطلوب داشتند. براساس نتایج بدست آمده میانگین نمره افسردگی در دانشجویان71/3± 67/4، استرس 66/4 ±49/9 و اضطراب69/3±23/4بود. همچنین بین کیفیت خواب با شاخص های سلامت روان (افسردگی، اضطراب و استرس)ارتباط آماری معناداری وجود داشت. بر اساس نتایج بدست آمده بومی بودن(006/0=p)، فعالیت فیزیکی(002/0=p) و محل سکونت (001/0=p) با میانگین نمره کیفیت خواب ارتباط معنادار داشت.
نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه کیفیت خواب بیش از نیمی از دانشجویان وضعیت نامطلوبی دارد. همچنین کیفیت خواب نامطلوب و سلامت روان بر روی یکدیگر تاثیر گذار بودند، لذا انجام اقدامات مداخله ای به منظور ارتقا کیفیت خواب دانشجویان به عنوان عامل مهم در ارتقا سلامت روان دانشجویان توصیه می شود.
کلیدواژه ها: کیفیت خواب، افسردگی، اضطراب، استرس،دانشجو

کلیدواژه‌ها