بررسی کارآمدی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی و خلق در زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران

2 استادیار روان‌شناسی، گروه علوم روان-شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران

3 گروه علوم روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان پستان یکی از شایع‌ترین انواع سرطان است. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر خلق و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده، انجام شده است.
روش­کار: در این کارآزمایی بالینی 50 بیمار زن داوطلب تحت عمل ماستکتومی، از بین بیماران مراجعه­کننده به بیمارستان امید و مرکز درمانی امام رضا (ع) در شهر مشهد، به صورت تصادفی به دو گروه آزمون (25 نفر) و شاهد (25 نفر) تقسیم شدند. ابتدا، هر دو گروه مورد پیش‌آزمون قرار گرفتند. سپس، گروه آزمون مداخله‌های شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی گروهی را طی هشت جلسه 120 دقیقه‌ای دریافت کردند اما گروه شاهد هیچ گونه آموزشی را دریافت نکردند. در پایان درمان، هر دو گروه مورد پس‌آزمون قرار گرفتند. ابزارها شامل پرسش­نامه­های استاندارد آزمون خلق (POMS) و مقیاس کیفیت زندگی (SF-36) بود. داده­ها بر اساس تحلیل کواریانس با کمک نرم­افزار SPSS نسخه­ی20 تحلیل شدند.
یافته­ها: مقایسه­ی میانگین نمرات کیفیت زندگی و خلق،  بعد از مداخله در دو گروه آزمون و شاهد اختلاف معنی­داری داشت (01/0>P).
نتیجه­گیری: شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی می­تواند در کیفیت زندگی و خلق زنان مبتلا به سرطان پستان که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته­اند، به عنوان یک رویکرد موثر در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها