مقایسه‌ی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و اختلالات شخصیت در افراد با بیزاری جنسیتی مرد به زن و زن به مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 دانشیار گروه روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: هم­ابتلایی­های روان­پزشکی شامل اختلالات شخصیت در افراد با بیزاری جنسیتی شایع هستند و مطرح شده است که شیوع و شدت اختلالات شخصیت در افراد با بیزاری جنسیتی مرد به زن و زن به مرد، با یکدیگر تفاوت دارد. این مطالعه با هدف بررسی تفاوت­های میان ویژگی­های جمعیت­شناختی و اختلالات شخصیت در افراد با بیزاری جنسیتی مرد به زن و زن به مرد انجام شد.
روش­کار: این مطالعه­ی مقطعی در سال 1395 در مرکز تحقیقات روان­پزشکی و علوم رفتاری بیمارستان ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. 20 فرد با بیزاری جنسیتی مرد به زن و20 فرد با بیزاری جنسیتی زن به مرد با روش نمونه­گیری غیر احتمالی وارد این مطالعه شدند. اختلالات و رگه­های شخصیت  با استفاده از روش ارزیابی شدلر و وستن-200  (SWAP-200) سنجیده شد. داده­ها با استفاده از آزمون­های تی، مجذور خی و دقیق فیشر و رگرسیون لجستیک در نرم­افزار SPSS نسخه­ی 16 تحلیل شدند.
یافته­ها: میزان بی­کاری فعلی (001/0=P) و سابقه­ی ترک تحصیل (025/0=P) در افراد با بیزاری جنسیتی مرد به زن بیشتر از بیزاری جنسیتی زن به مرد بود. در مجموع یک یا بیش از یک اختلال شخصیت در 24 (60%) نفر از افراد مورد مطالعه مشاهده شد. اختلال شخصیت نمایشی در افراد بیزاری جنسیتی مرد به زن شایع­تر از زن به مرد بود (041/0=P) و افراد با بیزاری جنسیتی زن به مرد، نمرات عملکردی بالاتری را به دست آوردند (02/0=P). سطح تحصیلات پایین­تر و شروع بیزاری جنسیتی در نوجوانی و بزرگسالی به صورت معنی­داری با وجود اختلال شخصیت مرتبط بود.
نتیجه­گیری: اختلالات شخصیت در هر دو گروه افراد با بیزاری جنسیتی مرد به زن و زن به مرد، شایع هستند و باید در ارزیابی و برنامه­ی درمانی آن­ها مورد توجه قرار گیرند. افراد با بیزاری جنسیتی مرد به زن، ممکن است عملکرد اجتماعی و روانی پایین­تری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها