نقش شخصیت اصیل در پیش‌بینی اضطراب، افسردگی، استرس و احساس تنهایی در دانشجویان علوم پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه مشاوره، اصفهان، ایران

2 دکتری روان‌شناسی، استادیارگروه روان-شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده-ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: افراد دارای شخصیت اصیل نسبت به ناملایمات روان­شناختی و آسیب­های روانی مقاومت بیشتری دارند. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش شخصیت اصیل در پیش­بینی سلامت روان­شناختی (افسردگی، اضطراب و استرس) و احساس تنهایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.
روش­کار: در این پژوهش همبستگی، 203 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 95- 1394 با نمونه­گیری در دسترس انتخاب و پرسش­نامه­ی شخصیت اصیل، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و پرسش­نامه­ی احساس تنهایی را پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده­ها از رگرسیون چند متغیره (گام به گام) استفاده شد.
یافته­ها: ارتباط بین ازخودبیگانگی و پذیرش تاثیرهای بیرونی با سلامت روان­شناختی (اضطراب، استرس و افسردگی)، معنی­دار بوده (001/0P<) و ازخودبیگانگی و پذیرش تاثیرهای بیرونی، بیشترین نقش را در پیش­بینی اضطراب، استرس و افسردگی داشتند. علاوه بر این، ازخودبیگانگی و زندگی اصیل بیشترین نقش را در پیش­بینی احساس تنهایی عاطفی داشتند. احساس تنهایی اجتماعی و احساس تنهایی کل، بهترین پیش­بینی­کننده­های ازخودبیگانگی بوده است.
نتیجه­گیری: در مجموع مشخص شد که می­توان سلامت روانی و احساس تنهایی دانشجویان را بر اساس ویژگی­های شخصیتی آن­ها تبیین نمود.

کلیدواژه‌ها