اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش کیفیت زندگی و خودکارآمدی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران

3 گروه روان‌پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این مطالعه اثربخشی گروه­درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش کیفیت زندگی و خودکارآمدی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز می­باشد.
روش­کار: در این پژوهش بالینی از طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با قرارگیری تصادفی استفاده شده است. 30 بیمار (8 مرد و 7 زن) به صورت تصادفی انتخاب شده و در گروه آزمون (15 نفر) و گروه شاهد (15 نفر) قرار گرفتند. شرکت­کنندگان در گروه آزمون 8 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت نمودند. در این پژوهش از پرسش­نامه­ی اضطراب بک (BAI) ، پرسش­نامه­ی افسردگی بک (BDI)، پرسش­نامه­ی کیفیت زندگی (QLQ) و مقیاس خودکارآمدی بیماران مالتیپل اسکلروز (MSSS) استفاده شد.
یافته­ها: درمان ACT بر کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش کیفیت زندگی و خودکارآمدی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز (MS) در گروه آزمون تاثیر معنی­داری دارد (05/0>P).
نتیجه­گیری: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رویکردی کارآمد و مبتنی بر شواهد برای مداخله روان­شناختی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز می­باشد.

کلیدواژه‌ها