بررسی رابطه بین کمال‌گرایی با سبک‌های فرزندپروری در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه علمی کاربردی و پیام نور سبزوار، سبزوار، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت، مربی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی کودکان اسثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی تهران، سبزوار ، ایران

4 متخصص پزشکی اجتماعی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه­ی بین کمال­گرایی و سبک­های فرزندپروری در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشد.
روش­کار: این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی و جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل دادند. حجم نمونه280 نفر و روش نمونه­گیری از نوع طبقه­بندی شده تصادفی بود. برای تحلیل داده­ها از میانگین، انحراف معیار و برای متغیرهایی با توزیع نرمال از ضریب همبستگی پیرسون و برای متغیرهایی با توزیع غیر نرمال از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. داده­ها با نرم­افزار SPSS نسخه­ی 20 تحلیل شدند.
یافته­ها: میانگین سن نمونه­های پژوهش 8/2 ± 1/21 سال به دست آمد. بین کمال­گرایی با سبک­های فرزندپروری در دانشجویان دختر ارتباط معنی­داری وجود نداشت. بین کمال­گرایی خودمحور و جامعه­محور با سبک­های فرزندپروری و بین کمال­گرایی دیگرمحور با سبک­های فرزندپروری اقتدارانه و آمرانه پدر و آمرانه مادر در دانشجویان پسر، ارتباط معنی­داری وجود داشت.
نتیجه­گیری: نتایج نشان داد تاثیر کمال­گرایی بر سبک­های فرزندپروری در دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر، بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها