بررسی رابطه سلامت روان و سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی- شهر گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه روان‌شناسی بالینی، واحد بوشهر، دانشگاه پیام نور، بوشهر، ایران

3 گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

مقدمه: سرمایه اجتماعی که به معنای برخورداری افراد از منابع و حمایت‌ها در روابط و پیوندهای اجتماعی است، اهمیت ویژه‌ای دارد و یک اصل محوری محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین شهروندان گرگان مورد بررسی قرار گرفته است.
روش‌کار: روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی با به‌کارگیری پرسش‌نامه محقق ساخته می‌باشد. به منظور نشان دادن روابط بین متغیرها از آزمون‌های آماری و نرم‌افزار SPSS استفاده شده است.
یافته‌ها: اکثریت نمونه‌ها متاهل (68 درصد) و میزان تحصیلات 5/27 درصد لیسانس و بالاتر بوده است. همچنین میانگین‌های ابعاد سرمایه اجتماعی نشان داد که بعد اعتماد اجتماعی با میانگینی بالاتر از میانگین فرضی در رتبه اول و دو مولفه تعاملات اجتماعی و مشارکت اجتماعی با کسب میانگینی کمتر از حد انتظار در مراتب بعدی اهمیت قرار    می‌گیرند. در نهایت با توجه به مقدار F و آزمون رگرسیون مشخص شد که مقدار F برابر با 178/0 بوده و  در سطح 95 درصد معنی دار است.
نتیجه‌گیری: باتوجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی، بر سلامت روان افراد، موثر است.

کلیدواژه‌ها