بررسی رابطه‌ی بین سبک‌های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع اعتیاد به اینترنت در بین قشر جوان و عواقب ناشی از  آن و هم‌چنین تاثیرپذیری از سازه‌های مختف روان‌شناسی، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان انجام شد.
روش‌کار: جامعه‌ی آماری این مطالعه‌ی توصیفی-همبستگی شامل تمام دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 95-1394 بودند که حداقل یک ترم از کل دوره‌ی تحصیل را گذرانده بودند. 354 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تناسبی و تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ، سبک دلبستگی کولینز و رید و چک‌لیست اطلاعات جمعیت‌شناختی انجام شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از  نرم‌افزار  SPSSنسخه‌ی 19 و آزمون‌های آماری تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه‌ی همزمان انجام شد.
یافته‌ها: به‌طور کلی سبک‌های دلبستگی قادر به پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت هستند (001/0=P، 98/7=F) و 07/0واریانس نمرات اعتیاد به اینترنت از طریق سبک‌های دلبستگی، قابل تبیین است. به علاوه، سبک‌های ایمن (002/0=P) و اجتنابی (02/0=P) در جهت مستقیم و سبک دوسوگرا (002/0=P) در جهت معکوس، قادر به پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت دانشجویان می باشند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، سبک دلبستگی ایمن با نمره‌ی کل اعتیاد به اینترنت و شش مولفه‌ی آن، همبستگی مثبت معنی‌داری دارد و بالا بودن نمرات سبک دلبستگی ایمن در دانشجویان با اعتیاد آنان به اینترنت همراه است.

کلیدواژه‌ها