نقش واسطه‌ای بهداشت روانی همسر در بهداشت روانی و رضایت زناشویی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم اعصاب شناختی، گروه روان-شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

3 دانشجوی دکترای روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تربت حیدریه، ایران

چکیده

مقدمه: رضایت زناشویی، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مهم سازگاری در زندگی یک فرد بزرگسال محسوب شده و تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. این مطالعه با هدف بررسی نقش واسطه‌ای بهداشت روانی همسر در بهداشت روانی و رضایت زناشویی هر کدام از زوجین انجام یافته است.
روش‌کار: در این مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی، 228 زن و مرد (57 زوج روستانشین و 57 زوج شهرنشین) به روش نمونه‌گیری تصادفی از میان والدین دانشجویان دانشگاه پیام نور بناب در سال تحصیلی 90-1389 انتخاب و پرسش‌نامه‌ی رضایت زناشویی انریچ و چک‌لیست بهداشت روانی بر روی آنان اجرا شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری تی مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین رضایت زناشویی زنان و مردان تفاوت معنی‌داری وجود نداشت اما زنان در این تحقیق از بهداشت روان ضعیف‌تری برخوردار بودند (05/0P<). بهداشت روانی همسر در رابطه‌ی بین بهداشت روانی و رضایت زناشویی فرد (در زنان و مردان) تا اندازه‌ای واسطه شده بود. هم‌چنین، بهداشت روانی فرد به طور مستقل نیز با رضایت زناشویی رابطه داشت (001/0P<).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد با ارتقای بهداشت روانی همسران می‌توان بر بهداشت روانی و رضایت زناشویی آنان تاثیر مثبت گذاشت.

کلیدواژه‌ها