تاثیر استعاره‌درمانی فردی بر باورهای غیرمنطقی افراد وابسته به سوءمصرف مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات پیشگیری از سوءمصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 مرکز توسعه‌ی تحقیقات بالینی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 مرکز تحقیقات ارتقای بهداشت و توسعه‌ی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4 مرکز بازتوانی قلبی، بیمارستان امام علی (ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

5 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: وابستگی به مواد، یک بیماری مخرب، پیشرونده و مزمن است. درمان‌های روان‌شناختی متمرکز بر باورهای افراد، می‌تواند در درمان این بیماری، موثر واقع گردد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی استعاره‌درمانی فردی بر باورهای غیر منطقی افراد وابسته به سوءمصرف مواد مخدر انجام شد.
روش‌کار: جامعه‌ی آماری این کارآزمایی بالینی شامل تمام افراد وابسته به سوءمصرف مواد مخدر بود که در بهار سال 1393 به کلینیک‌های درمان نگهدارنده با متادون در سطح شهر کرمانشاه مراجعه نموده بودند. از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی، تعداد 38 بیمار انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمون و یا شاهد قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های شخصیتی چندمحوری میلون و باورهای غیرمنطقی جونز، هم‌چنین برنامه‌ی استعاره‌درمانی در گروه آزمون بود. داده‌ها با استفاده از آزمون مانووا در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که استعاره‌درمانی منجر به کاهش معنی‌دار در باورهای نیاز به تایید، انتظار از خود بالا، بازفعالی ناامیدی، بیش‌توجهی مضطربانه و کمال‌طلبی می‌گردد (05/0>P).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد استعاره‌درمانی می‌تواند واکنش‌های بیمار را بدون بالا بردن اضطراب وی، خنثی سازد و به بیمار از طریق ایجاد آگاهی و یا بازسازی شرایط، کمک نماید لذا پیشنهاد می‌شود که از این روش درمانی برای بازسازی شناختی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها