پیش‌بینی عزت نفس دانشجویان دختر بر اساس ابعاد سبک‌های دلبستگی و هویت اخلاقی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی نوع رابطه‌ی ابعاد دلبستگی والدین و هویت اخلاقی با عزت نفس دانشجویان دختر انجام شد.
روش‌کار: جامعه‌ی آماری این پژوهش توصیفی- همبستگی شامل دانشجویان دختر دوره‌ی کارشناسی دانشگاه تبریز در سال 1388 بودند. تعداد 289 دانشجوی دختر از رشته‌های مختلف به طور تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و سه مقیاس عزت نفس روزنبرگ، پرسش‌نامه‌ی ابعاد دلبستگی والدین و مقیاس هویت اخلاقی را تکمیل نمودند. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام به کمک نرم‌افزار SPSS تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: نتایج رگرسیون چندگانه به روش گام به گام، نشان‌دهنده‌ی سه مرحله‌ی معنی‌دار در پیش‌بینی عزت نفس بود. نتایج مرحله‌ی سوم حاکی از آن است که 13 درصد تغییرات مربوط به عزت نفس دانشجویان دختر توسط مجموع متغیرهای ابعاد دلبستگی والدین (اعتماد و بیگانگی) و مولفه‌ی درون‌سازی هویت اخلاقی پیش‌بینی می‌شود (12/0=2R، 05/0>P، 12/12=F).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، اعتماد به والدین، بیشترین میزان تبیین و قدرت پیش‌بینی‌کنندگی عزت نفس دانشجویان دختر را به خود اختصاص می‌دهد.

کلیدواژه‌ها