تصویر مبهم: تجربیات زیسته بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی از انگ رسانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

2 Ph.D. in nursing education, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

3 Ph.D. in nursing education, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad Medical Science, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

10.22038/jfmh.2024.23911

چکیده

مقدمه: افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی به عنوان یک گروه اقلیت مورد تبعیض اجتماعی، انگ و طرد شناخته می شوند. منابع متعدد انگ برای بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی، از جمله روزنامه ها، فیلم ها، تلویزیون، وب سایت ها و کتاب ها، کلیشه های منفی را ترویج می کنند. از آنجایی که تأثیر رسانه ها بر دیدگاه و تفکر مردم نسبت به این بیماران بسیار مهم است، هدف این مطالعه درک تجربیات زیسته بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی از انگ رسانه ای است.
 
روش‌ کار: این مطالعه پدیدارشناختی هرمنوتیکی بخشی از دوره دکتری است. پایان نامه در رشته پرستاری مطالعه اصلی بر روی 12 بیمار روانپزشکی بستری در بیمارستان ابن سینا مشهد در سال 1396 انجام شد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق بدون ساختار استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل پدیدارشناسی تفسیری انجام شد.
 
یافته‌ها: ارائه نادرست رسانه‌ای یکی از موضوعات اصلی مورد بررسی پدیده در پروژه اصلی است که از دو موضوع فرعی اغراق رسانه ای و تشویش اذهان عمومی، تشکیل شده است. چندین معنی مشترک از هر یک از اینها پشتیبانی می کنند.
 
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه برای مبارزه با انگ در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی در ایران، مناسب است. همچنین، یافته‌های این پژوهش می‌تواند مداخلات و سیاست‌هایی را برای جلوگیری از گسترش انگ از طریق رسانه‌ها در مورد افراد مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی شکل دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. Post F, Buchta M, Kemmler G, Pardeller S, Frajo-Apor B, Hofer A. Resilience predicts self-stigma and stigma resistance in stabilized patients with bipolar I disorder. Front Psychiatry 2021; 12: 678807.
 2. Goepfert NC, von Heydendorff SC, Dreßing H, Bailer J. Effects of stigmatizing media coverage on stigma measures, self-esteem, and affectivity in persons with depression–an experimental controlled trial. BMC Psychiatry 2019; 19(1): 138.
 3. Reid MJ, Arinaminpathy N, Bloom A, Bloom BR, Boehme C, Chaisson R, et al. Building a tuberculosis-free world: The Lancet Commission on tuberculosis. Lancet 2019; 393(10178): 1331-84.
 4. Kaur H, Sharma S, Vallamkonda OS. Attitude toward mental illness among adolescents: A hospital-based study. Indian J Soc Psychiatry 2019; 35(3): 193.
 5. Gadarian SK, Goodman SW, Pepinsky TB. Partisanship, health behavior, and policy attitudes in the early stages of the COVID-19 pandemic. PLoS One 2021; 16(4): e0249596.
 6. Li X, Liu Q. Social media use, eHealth literacy, disease knowledge, and preventive behaviors in the COVID-19 pandemic: Cross-sectional study on Chinese netizens. J Med Internet Res 2020; 22(10): e19684.
 7. Carmichael V, Whitley R. Suicide portrayal in the Canadian media: Examining newspaper coverage of the popular Netflix series ‘13 Reasons Why’. BMC Public Health 2018; 18(1): 1-10.
 8. Budenz A, Klassen A, Purtle J, Yom Tov E, Yudell M, Massey P. Mental illness and bipolar disorder on Twitter: implications for stigma and social support. J Ment Health 2020; 29(2): 191-9.
 9. Morgan AJ, Reavley NJ, Ross A, San Too L, Jorm AF. Interventions to reduce stigma towards people with severe mental illness: Systematic review and meta-analysis. J Psychiatr Res 2018; 103: 120-33.
 10. Gwarjanski AR, Parrott S. Schizophrenia in the news: The role of news frames in shaping online reader dialogue about mental illness. Health Commun 2018; 33(8): 954-61.
 11. Ma Z. How the media cover mental illnesses: A review. Health Educ 2017; 117(1): 90-109.
 12. Chandran S, Mathur S, Rao KM. Media and the role of digital psychiatry in mental health. Digital psychiatry 2019; 2(1): 34-44.
 13. Ross AM, Morgan AJ, Jorm AF, Reavley NJ. A systematic review of the impact of media reports of severe mental illness on stigma and discrimination, and interventions that aim to mitigate any adverse impact. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2019; 54: 11-31.
 14. Budenz A, Klassen A, Purtle J, Yom Tov E, Yudell M, Massey P. Mental illness and bipolar disorder on Twitter: Implications for stigma and social support. J Ment Health 2020; 29(2): 191-9.
 15. Heydari A, Meshkin Yazd A, Soodmand P. [Explanation of the lived experiences of patients with psychiatric disorders on the consequences of stigma in mental health centers]. Evidence based care 2019; 9(1): 43-51. (Persian)
 16. Khodabakhshi-Koolaee A, Pourebrahimi M. [Analyzes of life world of a young girl with myasthenia gravis: Qualitative case study]. Journal of Arak University of Medical Sciences 2020; 23(3): 412-21. (Persian)
 17. Scherer ML, Herrick LM, Stamler LL. The learning experiences of immigrants who are graduates of an entry-level baccalaureate nursing program: A hermeneutic phenomenological study. Nurs Educ Pract 2019; 34: 185-91.
 18. Riva G, Botella C, Baños R, Mantovani F, García-Palacios A, Quero S, et al. Presence-inducing media for mental health applications. In: Lombard M, Biocca F, Freeman J, IJsselsteijn W, Schaevitz RJ. (editors). Immersed in media: Telepresence theory, measurement and technology. New York: Springer; 2015: 283-332.
 19. Hughes K, Bellis MA, Hardcastle KA, Sethi D, Butchart A, Mikton C, et al. The effect of multiple adverse childhood experiences on health: A systematic review and meta-analysis. Lancet Public Health 2017; 2(8): e356-66.
 20. Brouwers EP. Social stigma is an underestimated contributing factor to unemployment in people with mental illness or mental health issues: Position paper and future directions. BMC Psychol 2020; 8: 1-7.
 21. Jenkin G, Quigg S, Paap H, Cooney E, Peterson D, Every-Palmer S. Places of safety? Fear and violence in acute mental health facilities: A large qualitative study of staff and service user perspectives. PLoS One 2022; 17(5): e0266935.
 22. Mannarini S, Rossi A. Assessing mental illness stigma: a complex issue. Front Psychol 2019; 9: 2722.
 23. Chen M, Lawrie S. Newspaper depictions of mental and physical health. BJPsych Bull 2017; 41(6): 308-13.
 24. Scopelliti M, Pacilli MG, Aquino A. TV news and COVID-19: Media influence on healthy behavior in public spaces. Int J Environ Res Public Health 2021; 18(4): 1879.
 25. Llewellyn-Beardsley J, Barbic S, Rennick-Egglestone S, Ng F, Roe J, Hui A, et al. INCRESE: Development of an inventory to characterize recorded mental health recovery narratives. J Recovery Ment Health 2020; 3(2): 25.
 26. Jaiswal A, Carmichael K, Gupta S, Siemens T, Crowley P, Carlsson A, et al. Essential elements that contribute to the recovery of persons with severe mental illness: A systematic scoping study. Front Psychiatry 2020; 11: 586230.
 27. Robinson P, Turk D, Jilka S, Cella M. Measuring attitudes towards mental health using social media: investigating stigma and trivialization. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2019; 54(1): 51-8.
 28. Pirkis J, Francis C. Mental illness in the news and the information media. Canberra, Department of Health and Aging; 2012.
 29. Jackson-Best F, Edwards N. Stigma and intersectionality: A systematic review of systematic reviews across HIV/AIDS, mental illness, and physical disability. BMC Public Health 2018; 18(1): 1-9.
 30. Cervello S, Arfeuillère S, Caria A. [Schizophrenia in movies: On-screen representations and fight against stigma]. Inf Psychiatr 2017; 93(6): 507-16. (French)