از آسمان تا زمین: درک تجربیات زیسته بیماران مبتلا به اختلالات روان پزشکی از انگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Professor, Nursing and Midwifery Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

2 Ph.D. in nursing education, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

3 Ph.D. in nursing education, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad Medical Science, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

10.22038/jfmh.2023.23298

چکیده

مقدمه: شیوع جهانی انگ مرتبط با اختلالات روان پزشکی غیرقابل انکار است. افراد مبتلا به اختلالات روان پزشکی همچنان از تعصب، تبعیض و انگ زیادی از سوی جریان اصلی جامعه رنج می برند. از این رو، این ناتوانی انسانی یک اورژانس جهانی است و نیاز به اقدامات فوری و طولانی مدت دارد. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی پدیده انگ بر اساس تجربیات بیماران مبتلا به اختلالات روان پزشکی انجام شد.
روش‌ کار: این پژوهش یک مطالعه کیفی پدیدارشناسی هرمنوتیک در بیمارستان روان‌پزشکی ابن سینا مشهد است. در مرحله کیفی، 12 نفر از مراجعان مبتلا به اختلالات روان پزشکی به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با روش های تفسیری دیکلمن، آلن و تانر (1989) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در این پژوهش یک الگوی سازنده با عنوان «از آسمان تا زمین» و 6 مضمون و 23 زیرمضمون از پدیده مورد بررسی کشف شد. موضوعات شامل خانواده؛ لانه رنج، جامعه، پایان تاریکی، بیمارستان روانی؛ مکان ناامن، رسانه بی بیان، شخصیت شکسته و گرداب ننگ بودند.
نتیجه گیری: یافته‌ها نشان داد که مراجعین مبتلا به اختلالات روان پزشکی از منابع متعددی که بر حوزه‌های مختلف زندگی آنها سایه انداخته و منجر به پیامدهای نامطلوب شده است، انگ دریافت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها