اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس سنجش جو بخش روانپزشکی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

2 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی ویژگی های جوّ بخش های روانپزشکی اطلاعات مهمی را در اختیار مدیران قرار می دهد. این ابزار از ویژگی‌های اعتباربخشی متفاوتی در کشورهای مختلف برخوردار بوده است.

هدف: این مطالعه با هدف اعتباریابی نسخه فارسی فرم کوتاه مقیاس سنجش جو بخش روانپزشکی انجام گردید.

روش: این مطالعه مقطعی، بخشی از یک پژوهش گسترده تر (181 پرستار/ بهیار و 299 بیمار) در بیمارستان های منتخب بوشهر و شیراز در سال 1398 انجام شد. فرم کوتاه مقیاس جوّ بخش روانپزشکی به منظور جمع آوری داده ها اعتباریابی شد. مراحل ترجمه و بازترجمه مقیاس، توسط دو فرد مسلط به زبان فارسی و انگلیسی انجام شد. روایی صوری و روایی محتوایی با نظرخواهی از 11 فرد متخصص و پایایی پرسشنامه با تعیین همسانی درونی و ثبات بررسی گردید. از نرم افزار SPSS نسخه22 جهت آنالیز داده ها استفاده شد.

یافته‌ها: طی انجام روایی محتوا هیچ گویه‌ای حذف نگردید. میانگین شاخص و نسبت روایی محتوا به ترتیب 92/0 و 88/0 بود. میزان ضریب کودر-ریچاردسون برای پرستاران و بیماران به ترتیب 92/0 و 86/0 محاسبه شد. همبستگی درون خوشه‌ای بین نمرات آزمون و بازآزمون برای پرستاران و بیماران به ترتیب 91/0 و 89/0 محاسبه شد.

نتیجه‌گیری: نظر به روایی و پایایی مطلوب فرم کوتاه مقیاس جو بخش روانپزشکی در جامعه ایرانی، به کارگیری آن توسط محققین و کادر درمانی توصیه می‌گردد. سایر روش‌ها مانند سنجش روایی واگرا و تحلیل عاملی سوالات پرسشنامه بازنگری شده نسخه ایرانی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات