Evaluation of drug abuse and cigarette smoking in patients with Covid-19 and non-Covid-19 disease in Kashan, Central of Iran

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کاشان- دانشکده پزشکی

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

3 واحد تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

4 گروه روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، اصفهان

6 دپارتمان فارماکولوژِی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

7 گروه مطالعات اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: کرونا یکی از بزرگترین مشکلات بهداشتی در جهان است. تحقیقات نشان می دهد که افراد سیگاری یا معتادان در برابر این ویروس آسیب پذیرتر هستند. مطالعه حاضر به منظور بررسی فراوانی مصرف سیگار و مواد مخدر در بین بیماران مبتلا به کووید-19 و سایر بیماران طراحی شده است.

روش کار: در این پژوهش 1400 شرکت کننده (کاشان، ایران) (700 بیمار در گروه کووید-19 و 700 نفر در گروه سایر بیماران) وارد مطالعه شدند. سپس پرسشنامه تشخیص اعتیاد (ASSIST) برای شرکت کنندگان تکمیل و اعتیاد آنها با کیت تشخیصی آزمایش شد.

یافته‌ها: شیوع مصرف سیگار و مواد مخدر در گروه کووید-19 به ترتیب 4/19 درصد و 4/4 درصد (به ترتیب در گروه سایر بیماران 23 و 2/9 درصد) بود. تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر دفعات مصرف سیگار مشاهده نشد (229/0=P). نتایج نشان داد که فراوانی مصرف کنندگان مواد مخدر در گروه کووید-19 به طور معنی داری کمتر بود (008/0=P).

نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما نشان داد که شیوع استعمال دخانیات در بین بیماران مبتلا به کووید-19 تفاوت معنی داری با سایر بیماران ندارد. جالب توجه است که شیوع مصرف مواد مخدر در میان شرکت کنندگان مبتلا به کووید-19 به طور قابل توجهی کمتر از سایر بیماران بود. از آنجایی که انتظار می‌رفت تعداد افراد سیگاری یا مصرف‌کننده مواد در میان بیماران مبتلا به کووید-19 بیشتر باشد، علت این پارادوکس نامشخص است و برای روشن شدن ابعاد مختلف آن به مطالعات بیشتری نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات