پروفایل سرشت های عاطفی به عنوان یک عامل زمینه ساز برای پسوریازیس پلاک مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

2 Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical .Sciences, Mashhad, Iran

3 Department of Community Medicine, School of Medicine, Social Determinants of Health Research Center, Gonabad University of Medical .Sciences, Gonabad, Iran

4 Cutaneous Leishmaniasis Research Center, Mashhad University of Medical .Sciences, Mashhad, Iran

چکیده

مقدمه: اگرچه رابطه نزدیکی بین پسوریازیس و مسائل روانی از جمله سرشت عاطفی وجود دارد، اما مطالعات کمی به این ارتباط پرداخته اند. این مطالعه با هدف بررسی پروفایل سرشت عاطفی در بیماران مبتلا به پسوریازیس پلاکی مزمن انجام شد.
روش‌ کار: این مطالعه مقطعی در سال 98-1397 در کلینیک سرپایی پوست بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد. در مطالعه حاضر، 40 بیمار پسوریازیس و 40 داوطلب سالم همسان از نظر جنس و سن شرکت کردند. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه  ممفیس، پیزا، پاریس و سن دیگو  (TEMPS-A)، پرسشنامه اضطراب بک (BAI) و پرسشنامه افسردگی بک II (BDI-II)  بود. برای مقایسه متغیرهای اسمی و طبقه‌ای از آزمون‌های تی، من-ویتنی و مجذور خی استفاده شد. برای ارزیابی همبستگی ها از آزمون های اسپیرمن و پیرسون استفاده شد.
یافته‌ها: در مجموع، 36 نفر از 80 بیمار (45%) مرد بودند. خلق و خوی افسرده، سیکلوتایمیک و مضطرب در گروه پسوریازیس به طور معنی‌داری برجسته‌تر بود (001/0 P<)، در حالی که نمره هیپرتایمیک در گروه شاهد به‌طور قابل‌توجهی بالاتر بود (023/0=P). بین شدت بیماری (نمره PASI) و سرشت عاطفی مختلف ارتباط معنی داری وجود نداشت. مدت درگیری پسوریازیس با تمام سرشت های عاطفی همبستگی منفی متوسطی داشت (05/0 P<) به جز سرشت هیپرتایمیک. شیوع اضطراب (80 درصد در مقابل 30 درصد، 40=n؛ 001/0 P<) و افسردگی (60 درصد در مقابل 5/32 درصد، 40=n؛ 009/0= P) در بیماران پسوریازیس به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود.
نتیجه گیری: به نظر می رسد سرشت سیکلوتایمیک، افسرده و مضطرب و همچنین اضطراب و افسردگی در بیماران پسوریازیس به طور قابل توجهی شیوع بیشتری داشته باشد. با این حال، این ها با شدت بیماری همبستگی نداشتند.

کلیدواژه‌ها