پیش بینی شدت علائم وسواس فکری- اجباری بر اساس سبک های دلبستگی: نقش واسطه ای اضطراب سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 M.Sc. in general psychology, Faculty of Psychology and Education Science, Allameh Tabataba'i University of Tehran, Tehran, Iran.

2 M.Sc. in general psychology, Faculty of Psychology and Education Science, University of Zahedan, Zahedan, Iran.

3 M.Sc. in clinical psychology, Faculty of Psychology and Education Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

4 M.Sc. in clinical psychology, Faculty of Behavioral Science and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry), Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده

مقدمه: اختلال وسواس جبری چهارمین اختلال روانپزشکی است که سبب کاهش کیفیت زندگی می شود. بنابراین بررسی علل شکل گیری و تداوم این علائم، مهم است. هدف اصلی این پژوهش پیش بینی علائم وسواس فکری- اجباری بر اساس سبک های دلبستگی از طریق نقش میانجی اضطراب سلامت است.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری این پژوهش شامل بزرگسالان ایرانی است که از این تعداد 370 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها به صورت آنلاین با استفاده از مقیاس وسواسی ییل-براون (Y-BOCS)، سبک های دلبستگی کالینز و رید (RAAS) و مقیاس اضطراب سلامت (HAI-18) جمع آوری شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 24 استفاده شد.
یافته‌ها: بین سبک‌های دلبستگی ایمن (10/0-=r)، دلبستگی اضطرابی (28/0=r)، دلبستگی اجتنابی (20/0-=r) و اضطراب سلامت (42/0=r) همبستگی معنی‌داری (01/0p<) مشاهده شد. ) با شدت علائم وسواس همبستگی معنی داری مشاهده شد. همچنین نتایج بوت استروپ نشان می‌دهد که نقش واسطه‌ای اضطراب سلامت در رابطه بین سبک‌های دلبستگی ناایمن اضطرابی و اجتنابی با شدت علائم وسواس معنادار است (001/0=P).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، سبک‌های دلبستگی اضطراب ناایمن و اجتناب ناایمن می‌توانند نه تنها با تعامل با اضطراب سلامت، شدت علائم وسواس را پیش‌بینی کنند، بلکه بر آن نیز تأثیر بگذارند.

کلیدواژه‌ها