شناسایی اهداف برنامه درسی آموزش مبتنی بر مغز و تربیت مثبت

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Khorasgan .Branch, Isfahan, Iran

2 Assistant professor, Department of Educational Sciences, Farhangian .University, Tehran, Iran

چکیده

مقدمه: هدف روانشناسی مثبت گرا شناسایی عوامل افزایش دهنده سلامت و بهزیستی روان است. آموزش مثبت گرا از روانشناسی مثبت برای ارتقای سلامت، رفاه، شادی و شکوفایی فراگیران استفاده می کند. شناسایی اهداف آموزشی مثبت و ادغام آنها با یادگیری مبتنی بر مغز و استفاده از آنها در مراکز آموزشی و توانبخشی موجب افزایش سلامت، رفاه و رشد فراگیران می شود.
روش‌ کار: این پژوهش کیفی با روش اسنادی و مروری نظام‌مند انجام و با تکنیک تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه پژوهشی شامل منابع منتشر شده و دیجیتالی مرتبط با آموزش مثبت، روانشناسی مثبت گرا و یادگیری مبتنی بر مغز است. یافته‌ها از طریق نمونه‌گیری هدفمند با استفاده از ابزارهای یادداشت‌برداری با کلیدواژه روان‌شناسی مثبت، آموزش مثبت و یادگیری مبتنی بر مغز با استفاده از کتاب‌ها و سایت‌های علمی معتبر مانند Elsevier، PubMed، Google Scholar و Science Direct از سال 2000 تا 2021 جمع‌آوری شد. داده ها با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و روایی آن با استفاده از نسبت روایی محتوا محاسبه شد.
یافته‌ها: اهداف به‌دست‌آمده شامل پنج دسته اصلی هدفمندی، اخلاق، هویت، افزایش مهارت‌ها و عواطف و شانزده زیرمجموعه بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که استفاده از این اهداف با توجه به تأثیر آموزش مثبت در پیشگیری و درمان مشکلات عاطفی، افزایش سلامت روان، کاهش افسردگی و خودکشی، دستیابی به پیشرفت تحصیلی و یادگیری، افزایش مقابله با استرس، خودکارآمدی و امید. ، بهزیستی را بهبود می بخشد و مشکلات روانی را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها