سندرم کلاین-لوین در یک زن جوان: گزارش یک مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 Resident of psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

2 Assistant professor of psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

10.22038/jfmh.2022.21016

چکیده

مقدمه: سندرم کلاین لوین (KLS) یک اختلال نادر است که با پرخوابی مکرر، پرخوری یا بیش فعالی جنسی مشخص می شود و با اختلال عملکرد شناختی یا رفتارهای غیرطبیعی همراه است.
 
ارائه مورد: در این مقاله، یک زن مجرد 36 ساله با شکایت اصلی سردرد، خستگی و خواب آلودگی ارائه شد. او حملات پرخوابی و نقص حافظه را از دوران کودکی گزارش کرده و اعتیاد به الکل، کافئین و شکر، همچنین افسردگی و آموزش خودکشی را تجربه نموده است. بررسی کامل پزشکی هیچ بیماری ارگانیکی را نشان نداد. پلی سومنوگرافی و تست های چندگانه تأخیر خواب نشان دهنده نارکولپسی بود. در نهایت، او مبتلا به سندرم کلاین لوین تشخیص داده شد.
 
نتیجه گیری: سندرم کلاین لوین یک تشخیص چالش برانگیز است. سابقه پزشکی علائم بالینی و حذف سایر تشخیص ها می تواند منجر به تشخیص بهتر در بیماران مبتلا به پرخوابی شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Tuzim K, Tuzim T, Urbańczuk M, Urbańczuk M, Schab K. Kleine-Levin Syndorme: aetiology and pathogenesis, symptoms, diagnosis and treatment. Journal of education, health and sport 2018; 8(8): 658-66.
 2. Ortiz JF, Argudo JM, Yépez M, Moncayo JA, Tamton H, Aguirre AS, et al. Neuroimaging in the rare sleep disorder of Kleine-Levin Syndrome: A systematic review. Clocks Sleep 2022; 4: 287-99.
 3. Shah F, Gupta V. Kleine–Levin syndrome (KLS). In: StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL); 2021. Available from: https://europepmc.org/article/nbk/nbk568756
 4. Arnulf I, Groos E, Dodet P. Kleine-Levin syndrome: A neuropsychiatric disorder. Rev Neurol 2018; 174(4): 216-27.
 5. Miglis MG, Guilleminault C. Kleine-Levin syndrome: A review. Nat Sci Sleep 2014; 6: 19-26.
 6. BaHammam AS, GadElRab MO, Owais SM, Alswat K, Hamam KD. Clinical characteristics and HLA typing of a family with Kleine-Levin syndrome. Sleep Med 2008; 9: 575-8.
 7. Naresh N, Navratan S. Sleeping beauty syndrome: a case report and review of female cases reported from India. Indian J Psychol Med 2017; 39(3): 357-60.
 8. Billiard M, Jaussent I, Dauvilliers Y, Besset A. Recurrent hypersomnia: A review of 339 cases. Sleep Med Rev 2011; 15(4): 247-57.
 9. AlShareef SM, Smith RM, BaHammam AS. Kleine-Levin syndrome: clues to aetiology. Sleep Breath 2018; 22(3): 613-23.
 10. Arnulf I, Zeitzer JM, File J, Farber N, Mignot E. Kleine-Levin syndrome: A systematic review of 186 cases in the literature. Brain 2005; 128(Pt 12): 2763-76.
 11. Assi B, Yapo-Ehounoud C, Baby MB, Aka-Diarra E, Amon-Tanoh M, Tanoh C. The Kleine-Levin Syndrome: A rare disease with often delayed diagnosis-A report of two cases in the Department of Neurology of the University Hospital of Cocody (Côte d'Ivoire). Case Rep Neurol Med 2016; 2016: 8929413.
 12. Olufunke Afolabi-Brown, Thornton BA Mason II. Paediatr Respir Rev 2018; 25: 9-13.
 13. Shukla GD, Bajpai HS, Mishra DN. Kleine-levin syndrome: A case report from India. Br J Psychiatry 1982; 141: 97-8.
 14. Huang YS, Lin YH, Guilleminault C. Polysomnography in Kleine-Levin syndrome. Neurology 2008; 70(10): 795-801.
 15. Kas A, Lavault S, Habert MO, Arnulf I. Feeling unreal: A functional imaging study in patients with Kleine-Levin syndrome. Brain 2014; 137(Pt 7): 2077-87.
 16. Yildirim G, Ekinci AS. Kleine-Levin Syndrome: Two cases. Turk J Neurol 2021; 27: 426-9.
 17. Alemohammad ZB, Jamshidi S, Najafi A. Periodic hypersomnolence in a young female patient: a case report and literature review. Egypt J Neurol Psychiatry Neurosurg 2022; 58: 33.