اثربخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Ph.D. student in educational psychology, Department of Educational and Counseling Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Ph.D. in health psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Associate professor, Department of Educational and Counseling Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

4 Professor, Department of Internal Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

10.22038/jfmh.2022.21009

چکیده

مقدمه: آثار برخی از مشکلات از جمله سرطان در دوران کودکی و نوجوانی در طول زندگی باقی می ماند. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر اساس نظریه انتخاب بر کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان انجام شد.
 
روش کار: این مطالعه بر روی 30 بیمار 9 تا 18 ساله سرطانی بستری در بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 1399 انجام شد و به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. ). گروه آزمایش هشت جلسه شصت دقیقه ای بازی درمانی گروهی بر اساس تئوری انتخاب دریافت کردند و گروه کنترل از اتاق بازی استفاده کردند. هر دو گروه پرسشنامه رتبه بندی رفتار عملکردی اجرایی (BRIEF) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از مدل ترکیبی ANOVA و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 تجزیه و تحلیل شدند.
 
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مداخله به دلیل تأثیر متقابل زمان و گروه‌بندی تأثیر معنی‌داری بر جابجایی، کنترل هیجان، شروع (001/0=P) و نظارت (04/0=P) دارد که نشان‌دهنده اثربخشی است. مربع اتای جزئی (ƞ) آنها به ترتیب 0.42، 0.46، 0.62 و 0.13 بود و بازداری (P=0.59)، حافظه کاری (P=0.59)، پلان (P=0.59) و سازماندهی (P=0.29) انجام دادند. تغییر قابل توجهی نداشته باشد
 
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها، بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب می‌تواند به عنوان مداخله‌ای مؤثر برای بهبود شیفت، کنترل هیجانی، شروع و نظارت در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Anestin AS, Lippé S, Robaey P, Bertout L, Drouin S, Krajinovic M, et al. Psychological risk in long‐term survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia and its association with functional health status: A PETALE cohort study. Pediatr Blood Cancer 2018; 65(11): e27356.
 2. Landier W, Skinner R, Wallace WH, Hjorth L, Mulder RL, Wong FL, et al. Surveillance for late effects in childhood cancer survivors. J Clin Oncol 2018; 36(21): 2216.
 3. Phillips SM, Padgett LS, Leisenring WM, Stratton KK, Bishop K, Krull KR, et al. Survivors of childhood cancer in the United States: prevalence and burden of morbidity. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2015; 24(4): 653-63.
 4. Lange M, Joly F, Vardy J, Ahles T, Dubois M, Tron L, et al. Cancer-related cognitive impairment: an update on state of the art, detection, and management strategies in cancer survivors. Ann Oncol 2019; 30(12): 1925-40.
 5. Zheng DJ, Krull KR, Chen Y, Diller L, Yasui Y, Leisenring W, et al. Long‐term psychological and educational outcomes for survivors of neuroblastoma: A report from the Childhood Cancer Survivor Study. Cancer 2018; 124(15): 3220-30.
 6. Nemeth DG, Glozman J. Executive functions defined. Evaluation and treatment of neuropsychologically compromised children. Cambridge, Massachusetts: Academic press; 2020: 107-20.
 7. Wang Y, Duan Z, Ma Z, Mao Y, Li X, Wilson A, et al. Epidemiology of mental health problems among patients with cancer during COVID-19 pandemic. Transl Psychiatry 2020; 10(1): 1-10.
 8. Palesh O, Scheiber C, Kesler S, Mustian K, Koopman C, Schapira L. Management of side effects during and post‐treatment in breast cancer survivors. Breast J 2018; 24(2): 167-75.
 9. Asghari Nekah SM, Kamali F, Jansouz F. [The effects of structured cognitive-behavioral group play therapy on anxiety and depression in children with cancer: A pilot study]. Evidence based care 2015; 5(3): 39-50. (Persian)
 10. Stutey DM, Wubbolding RE. Reality play therapy: A case example. International journal of play therapy 2018; 27(1): 1.
 11. Wubbolding RE. Reality therapy and self-evaluation: The key to client change. New Jersey: John Wiley and Sons; 2017.
 12. Pishgadam E, Aghaie E, Parhoon K. [Perceptual motor games on executive functions in children with developmental coordination disorder]. Middle Eastern journal of disability studies 2018; 8: 1-6. (Persian)
 13. Shahriari Y, Ghasemzadeh S, Vakili S. [The effectiveness of child-centred play therapy on internalization and extrapolation behavioral problems in children with cerebral palsy]. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2019; 25(3): 236-49. (Persian)
 14. Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang A-G. Statistical power analyses using G* Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behav Res Methods 2009; 41(4): 1149-60.
 15. Faul F, Erdfelder E, Lang A-G, Buchner A. G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behav Res Methods 2007; 39(2): 175-91.
 16. Gioia G, Guy S, Isquith P, Kenworthy L. Behavior rating inventory of executive function. Child Neuropsychol2000; 6: 235-8.
 17. Gioia GA, Isquith PK, Retzlaff PD, Espy KA. Confirmatory factor analysis of the Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) in a clinical sample. Child Neuropsychol 2002; 8(4): 249-57.

18.          Alizadeh Zarei M, Salman Mohammadtaqi N, Hassani Mehraban A, Akbar Fahimi M. [Study of face validity and reliability of the Persian-version of Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) in ADHD children]. Middle Eastern journal of disability studies 2016; 6: 299-303. (Persian)

 1. Lipskaya-Velikovsky L, Krupa T, Silvan-Kosovich I, Kotler M. Occupation-focused intervention for in-patient mental health settings: pilot study of effectiveness. J Psychiatr Res 2020; 125: 45-51.
 2. Gilboa Y, Helmer A. Self-management intervention for attention and executive functions using equine-assisted occupational therapy among children aged 6-14 diagnosed with attention deficit/hyperactivity disorder. J Altern Complement Med 2020; 26(3): 239-46.