بررسی عملکرد در کودکان مبتلا به درد مزمن: بررسی اعتبار، پایایی و ساختار عاملی نسخه کودک و نسخه والد پرسش نامه ی ناتوانی عملکرد (FDI) در جمعیت کودکان مبتلا به درد مزمن و والدینشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Ph.D in clinical psychology, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.

2 Ph.D. in clinical psychology, Associate professor of clinical psychology, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.

3 Ph.D. in clinical psychology, Tehran Institute of Psychiatry, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4 MSc. In. general psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran.

5 BA. in clinical psychology, Islamic Azad University, Roudhen Branch, Roudhen, Iran.

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی نسخه کودک و والدین پرسشنامه ناتوانی عملکردی (FDI) در کودکان مبتلا به درد مزمن و والدین آنها انجام شد.
 
 
 
روش کار: در این مطالعه در سال 2018- 2017 تعداد 112 جفت کودک (12-7 ساله) و والدین شان به روش نمونه‌گیری در دسترس از بیمارستان‌های کودک شهر تهران انتخاب شدند. و پرسش نامه FDI به همراه پرسش نامه های KIDScreen، CBCL، YSR و VAS روی آنها اجرا شد. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای به دست آوردن یافته ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 
 
 
یافته ها: نتایج پایایی FDI نشان داد که آلفای کرونباخ نسخه کودک و والد به ترتیب 89/0 و 90/0 بوده که نشان دهنده ضرایب آلفای بالا است. همچنین بسیاری از نسخه های فرزند و والدین همبستگی دو برابری به دست آمده را در محدوده قابل قبول و معنی داری (53/0 تا 93/0) اجرا می کنند. همچنین روایی همگرا و واگرا نسخه والد نشان داد که نسخه والد با خرده مقیاس های کیفیت زندگی (0.08- تا 0.20-) و با خرده مقیاس های CBCL (0.30 تا 0.35) و همچنین مقیاس شباهت بصری (0.30) همبستگی منفی دارد. 15/0) همبستگی مثبت و معناداری دارد. تحلیل عاملی اکتشافی چهار عامل را در نسخه کودک و سه عامل را در نسخه والدین شناسایی کرد و در تحلیل عاملی تاییدی برازش این عوامل جدید تایید شد.
نتیجه‌گیری: پرسشنامه ناتوانی عملکردی دارای ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی در جمعیت کودکان مبتلا به درد مزمن و والدین آنها است.

کلیدواژه‌ها


 1. Farid M, Rahimi C, Mohammadi N. [Prediction of pain based on personality characteristics, anxiety and depression in patients with chronic pain]. Scientific research quarterly journal of Lorestan University of Medical Sciences 2018; 20(2): 76-85. (Persian)
 2. Alavi B, Makundi B, Asgari P, Moradi Manesh F. [The effectiveness of group play therapy on hope, adaptation and response to pain in children with cancer]. Journal of Islamic studies in the field of health 2019; 4(4): 27-38. (Persian)
 3. Merskey H, Bogduk N. Classification of chronic pain: description of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. Pain Suppl 1986; 3: S1-226.
 4. Barghun R, Demhari F, Azizi M. [Investigating the effectiveness of mindfulness-based therapy on psychological well-being and reducing pain symptoms in children with chronic diseases]. Journal of thought and behavior in clinical psychology 2019; 14: 37-48. (Persian)
 5. Hester NO, Foster RL, Kristensen K. Measurement of pain in children: Generalizability and validity of the pain ladder and the poker chip tool. In: Tyler DC, Krane EJ. (editors). Advances in pain research and therapy. New York: Raven; 1979: 79-84.
 6. Huskisson EC. Measurement of pain. Lancet 1974; 2(9): 1127-31.
 7. Jay SM, Ozolins M, Elliott CH, Caldwell S. Assessment of children's distress during painful medical procedures. Health Psychol 1983; 2: 133-47.
 8. Eland JM. Minimizing pain associated with prekindergarten intramuscular injections. Issues Comp Pediatr Nurs 1981; 5: 361-72.
 9. Long AC, Palermo TM, Manees AM. Brief report: Using actigraphy to compare physical activity levels in adolescents with chronic pain and healthy adolescents. J Pediatr Psychol 2008; 33(6): 660-65.
 10. Claar RL, Walker LS. Functional assessment of pediatric pain patients: Psychometric properties of the functional disability inventory. Pain 2006; 121(1-2): 77-84.
 11. Walker LS, Heflinger CA. Quality of life predictors of outcome in pediatric abdominal pain patients: Findings at initial assessment and 5-year follow-up. In: Drotar D. (editor). Measuring health-related quality of life in children and adolescents. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum; 1998 :237-52.
 12. Kashikar-Zuck S, Vaught MH, Goldschneider KR, Graham TB, Miller JC. Depression, coping and functional disability in juvenile primary fibromyalgia syndrome. J Pain 2002; 3(5): 412-9.
 13. Lewandowski AS, Palermo TM, Peterson CC. Age-dependent relationships among pain, depressive symptoms, and functional disability in youth with recurrent headaches. Headache 2006; 46(4): 656-62.
 14. Logan DE, Scharff L. Relationships between family and parent characteristics and functional abilities in children with recurrent pain syndromes: An investigation of moderating effects on the pathway from pain to disability. J Pediatr Psychol 2005; 30(8): 698-707.
 15. Palermo TM, Riley CA, Mitchell BA. Daily functioning and quality of life in children with sickle cell disease pain: Relationship with family and neighborhood socioeconomic distress. J Pain 2008; 9(9): 833-40.
 16. Lynch AM, Kashikar-Zuck S, Goldschneider KR, Jones BA. Psychosocial risks for disability in children with chronic back pain. J Pain 2006; 7(4): 244-51.
 17. Guite JW, Logan DE, McCue R, Sherry DD, Rose JB. Parental beliefs and worries regarding adolescent chronic pain. Clin J Pain 2009; 25(3): 223-32.
 18. Guite JW, Logan DE, Sherry DD, Rose JB. Adolescent self-perception: associations with chronic musculoskeletal pain and functional disability. J Pain 2007; 8(5): 379-86.
 19. Logan DE, Guite JW, Sherry DD, Rose JB. Adolescent-parent relationships in the context of adolescent chronic pain conditions. Clin J Pain 2006; 22(6): 576-83.
 20. Eccleston C, Malleson PN, Clinch J, Connell H, Sourbut C. Chronic pain in adolescents: evaluation of a programme of interdisciplinary cognitive behaviour therapy. Arch Dis Child 2003; 88(10): 881-5.
 21. Kashikar-Zuck S, Swain NF, Jones BA, Graham TB. Efficacy of cognitive behavioral intervention for juvenile primary fibromyalgia syndrome. J Rheumatol 2005; 32(8): 1594-602.
 22. Reid GJ, Lang BA, McGrath PJ. Primary juvenile fibromyalgia: psychological adjustment, family functioning, coping, and functional disability. Arthritis Rheum 1997; 40(4): 752-60.
 23. Lynch-Jordan AM, Kashikar-Zuck S, Crosby LE, Lopez WL, Smolyansky BH, Parkins IS, et al. Applying quality improvement methods to implement a measurement system for chronic pain related disability. J Pediatr Psychol 2010; 35(1): 32-41.
 24. Kashikar-Zuck S, Flowers SR, Claar RL, Guite JW, Logan DE, Lynch-Jordan AM, et al. Clinical utility and validity  of  the Functional Disability Inventory among a multicenter sample of youth with chronic pain. Pain 2011; 152(7): 1600-7.
 25. Walker LS, Greene JW. The functional disability inventory: Measuring a neglected dimension of child health status. J Pediatr Psychol 1991; 16(1): 39-58.
 26. Nik-Azin A, Naeinian MR, Shairi MR. [Validity and reliability of Health Related Quality of Life Questionnaire “KIDSCREEN-27” in a sample of Iranian students]. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2013; 18(4): 310-21. (Persian)
 27. Minaei A. [Manual of school-age forms of Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA)]. Research on exceptional children 2006; 19: 529. (Persian)
 28. Wicksell RK, Melin L, Lekander M, Olsson GL. Evaluating the effectiveness of exposure and acceptance strategies to improve functioning and quality of life in longstanding pediatric pain – a randomized controlled trial. Pain 2009; 141(3): 248-57.
 29. Palermo TM, Lewandowski AS, Long AC, Burant CJ. Validation of a self-report questionnaire version of the Child Activity Limitations Interview (CALI): The CALI-21. Pain 2008; 139(3): 644-52.
 30. Huguet A, Eccleston C, Miró J, Gauntlett-Gilbert J. Young people making sense of pain: Cognitive appraisal, function, and pain in 8–16 year old children. Eur J Pain 2009; 13(7): 751-9.
 31. Kashikar-Zuck S, Goldschneider KR, Powers SW, Vaught MH, Hershey AD. Depression and functional disability in chronic pediatric pain. Clin J Pain 2001; 17(4): 341-9.
 32. Powers SW, Gilman DK, Hershey AD. Headache and psychological functioning in children and adolescents. Headache 2006; 46(9): 1404-15.
 33. Khayyer Gh, Manshaei Gh. [Effectiveness of child-centered mindfulness therapy on pain self-efficacy and pain anxiety in children with rheumatism]. Quarterly journal of health psychology 2021; 10(2): 85-100. (Persian)
 34. Rostami H, Ahmadi A, Nouri A, Andalib R. [Model of the relationship between anxiety, stress and depression with pain perception with the mediating role of resilience in patients with chronic pain in a military hospital]. Scientific journal of military psychology 2021; 13: 39-63. (Persian)
 35. Michaelides A, Zis P. Depression, anxiety and acute pain: links and management challenges. J Postgrad Med 2019; 131(7): 438-44.
 36. Ashuri A, Ebrahimi MA, Ghasemipour Y. [Comparison of cognitive distortion and quality of life in patients with chronic pain, non-chronic pain and normal people]. Journal of the Faculty of Medicine of Mashhad University of Medical Sciences 2019; 62(5): 1723-32. (Persian)