بررسی عملکرد در کودکان مبتلا به درد مزمن: بررسی اعتبار، پایایی و ساختار عاملی نسخه کودک و نسخه والد پرسش نامه ی ناتوانی عملکرد (FDI) در جمعیت کودکان مبتلا به درد مزمن و والدینشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی ایران، تهران، بزرگراه خلیج فارس، جنب حرم امام

2 دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی، عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه شاهد؛ تهران، بزرگراه خلیج فارس، جنب حرم امام، دانشگاه شاهد،

3 دکتری روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتو روان پزشکی تهران

4 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه تبریز

5 لیسانس روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف پژوهش کنونی بررسی اعتبار و پایایی و ساختار عاملی نسخه ی کودک و نسخه والد پرسش نامه ناتوانی عملکرد (FDI) در جمعیت کودکان مبتلا به درد مزمن و والدینشان است. روش: نمونه ی پژوهش حاضر، 112 جفت کودک و والدی را شامل می گردد که به روش نمونه گیری در دسترس از بیمارستان های کودکان تهران مثل بیمارستان کودکان مفید، حضرت علی اصغر، مرکز طبی کودکان و بیمارستان کودکان بهرامی، انتخاب شدند و پرسش نامه FDI به همراه پرسش نامه های KIDScreen، CBCL، YSR و VAS روی آنها اجرا شد. نتایج: نتایج پایایی پرسش نامه ی FDI نشان داد که آلفای کرونباخ نسخه کودک و والد به ترتیب، 89/0 و 90/0 به دست آمد که نشانگر بالا بودن ضرایب آلفا بود. هم چنین، بسیاری از همبستگی های دوبار اجرای نسخه ی کودک و والد، در دامنه معنادار و قابل قبول به دست آمد (53/0 تا 93/0). علاوه بر این، بالاترین همبستگی های میان ابعاد FDI، در دو نسخه ی کودک و والد، 92/0 و 90/0 به دست آمد. نتایج اعتبار همگرا و واگرای پرسش نامه FDI نشان داد که این پرسش نامه با پرسش نامه KIDScreen همبستگی منفی و معنادار و با پرسش نامه هایCBCL، YSR و VAS همبستگی مثبت و معنادار دارد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی این پرسش نامه، عامل های جدیدی را نشان داد. در نسخه ی کودک، 4 عامل و در نسخه ی والد 3 عامل در تحلیل عامل اکتشافی شناسایی شدند و در تحلیل عامل تاییدی، برازش این عامل های جدید مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها