بررسی نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی در رابطه صفات چهارگانه تاریک شخصیت با خلاقیت در هنرمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

2 استاد و رئیس گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی در رابطه صفات چهارگانه تاریک شخصیت با خلاقیت در هنرمندان عضو اتحادیه هنرمندان خراسان رضوی روی 260 نفر از آن‌ها انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه اعضای کانال تلگرام اتحادیه هنرمندان خراسان رضوی و‌ روش نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری داوطلبانه بوده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ خلاقیت تورنس، پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی مک‌گی و مقیاس صفات چهارگانه تاریک شخصیت یوسفی و ایمان‌زاد بود که دارای شواهد روایی و پایایی مطلوبی بودند. لینک پرسشنامه تدوین شده در کانال تلگرام مربوطه به اشتراک گذاشته شد و پاسخنامه‌ها جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی(تحلیل مسیر و معادلات ساختاری) تحلیل شد. جهت تعیین ضرایب همبستگی از نرم افزار SPSS و جهت تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری از نرم‌افزار AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که 1) بین صفات چهارگانه تاریک شخصیت با خلاقیت هنرمندان با میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. 2) بین صفات چهارگانه تاریک شخصیت با خلاقیت هنرمندان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. 3) بین صفات چهارگانه تاریک شخصیت با سرمایه روان‌شناختی هنرمندان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. 4) بین سرمایه روان‌شناختی با خلاقیت هنرمندان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. افرادی که دارای سرمایه روان‌شناختی هستند، به تبع آن صفات تاریک شخصیت در آن‌ها کمرنگ است و ارضای فوری تکانه را به تعویق انداخته، تاب می‌آورند و خود کارآمدانه دست به تولید و خلق می‌زنند.

کلیدواژه‌ها