ایجاد یک حداقل مجموعه داده ها برای پرونده های اورژانس روانپزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری انفورماتیک پزشکی، بیمارستان و مرکز آموزش ابن سینا و دکتر حجازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه فناوری اطلاعات سلامت/دانشکده علوم پیراپزشکی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 دانشیار روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری،، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه:

اورژانس‌های روانپزشکی به اختلالات حاد در خلق، رفتار یا تفکر اطلاق می‌شود که نیاز به مداخله فوری دارند. نقش عمده این خدمات ارانه خدمات به بیماران دارای مشکل حاد بهداشت روان است. هدف این مطالعه تعیین مجموعه داده‌های اورژانس روانپزشکی است.

روش بررسی:

مرور متون خاکستری به‌منظور شناسایی مجموعه‌ای از عناصرداده‌ای برای اورژانس‌های روانپزشکی در ایران،آمریکا، استرالیا و انگلستان در سال1398 انجام شد. سه مجموعه حداقل داده ، دو راهنمای اورژانس و پنج فرم شناسایی شدند. عناصر اطلاعاتی دسته بندی گردید. روایی صوری مجموعه حداقل داده های توسط یک پنل کارشناسی بررسی گردید. روایی محتوای حداقل مجموعه داده‌ها و اهمیت بالینی هریک از عناصراطلاعاتی مشخص گردید. عناص اطلاعاتی که بیش از 79% ارزیابی‌کنندگان نمره 4 و 5 دریافت‌کردند، در مطالعه‌باقی ماندند.

یافته ها:

براساس بررسی متون 93 عنصر اطلاعاتی در زمینه اورژانس روانپزشکی وارد مطالعه شدند. از این تعداد 53 عنصراطلاعاتی به عنوان عنصر مهم در تصمیم گیری اورژانس روانپزشکی در نظرگرفته شدند که در دسته های ذیل قرار گرفتند: اطلاعات اجتماعی و دموگرافیک، تاریخچه بیماری روانی، تاریخچه روانی خانوادگی، تاریخچه پزشکی، ارزیابی وضعیت روانی، ارزیابی ریسک آسیب به خود یا دیگران و تشخیص و درمان.

نتیجه گیری:

باتوجه به اهمیت فراوان بیمارهای روانی و عدم وجود نظام ملی جهت گردآوری این داده‌ها، انجام مطالعاتی مشابه از ضروریات این حوزه است از نتایج این مطالعه می‌توان جهت طراحی فرم‌های تخصصی در زمینه اورژانس روانپزشکی و گردآوری صحیح و کامل اطلاعات پرونده‌های روانپزشکی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات