شواهدی از ایران: تعیین رابطه بین پنج ویژگی شخصیت و تبعیت از دستورات بهداشتی ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی-دانشگاه فردوسی مشهد-مشهد-ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، مشهد، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه:

در شیوع بیماری‌های همه‌گیر، به‌ویژه بیماری بسیار مسری کرونا، پیروی از توصیه های رفتاری در کاهش ابتلا به این بیماری مهم است. بسیاری از رفتارهای انسان تحت تاثیر ویژگیهای شخصیتی اوست. دانستن رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و میزان رعایت قوانین بهداشتی مفید بنظر می‌رسد. زیرا می‌توان از طریق اصلاح ویژگی‌های شخصیتی ناسازگارانه و یا تقویت ویژگی‌های شخصیتی سازگارانه، پیروی از دستورالعمل‌های بهداشتی را افزایش داد. به این‌منظور هدف این مقاله تعیین رابطه میزان رعایت بهداشت فردی پنج ویژگی شخصیت در بین دانشجویان مشهدی است.

روش:

نمونه پژوهش شامل 220دانشجو (157زن، 63مرد) در شهر مشهد بود . نتایج نشان داد که 36 درصد تغییرات در میزان رعایت بهداشت فردی و قوانین قرنطینه توسط پنج ویژگی شخصیت قابل تبیین است.

یافته ها :

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد در پیش بینی میزان رعایت بهداشت فردی و قوانین قرنطینه از بین پنج ویژگی شخصیت، ویژگی وظیفه شناسی نقش مهمتری دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، افراد با ویژگی شخصیتی روان رنجوری، تجربه پذیری، خوشایندی و برون‌گرایی به ترتیب، دارای بیشترین نیاز به آموزش و افزایش آگاهی در زمینه بهداشت فردی و قوانین قرنطینه می باشند..

نتایج :

پژوهشگران می توانند از افراد با ویژگی وظیفه شناسی می توان به عنوان الگو در آموزش پروتکل ها، استفاده کند. ابعاد وظیفه شناسی، برونگرایی، تجربه پذیری، خوشایندی و روان رنجور خویی، متغیر رعایت بهداشت و قوانین قرنطینه را پیش بینی می کردند، همچنین بر اساس نتایج همبستگی، بعد روان رنجورخویی با میزان رعایت بهداشت و قوانین قرنطینه رابطه ی معکوس داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات