اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی دانشگاه آزاد زاهدان

چکیده

مقدمه:وجود فرزند کم توان ذهنی در خانواده تاثیرات منفی و جبران ناپذیری بر والدین بالاخص مادران به جای می گذارد. هدف از این پژوهش اثربخشی طرحواره در مانی بر تحمل پریشانی و تاب آوری مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی شهر زاهدان بود.

روش کار:روش پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل می باشد.در این پژوهش از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی داوطلبانه و گمارش تصادفی استفاده شد. بدین صورت که از بین مادران دانش آموزان مدارس استثنایی ناحیه1و2 شهر زاهدان تعداد 30نفر به صورت داوطلبانه انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش مداخله آموزشی را طی دو ماه در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه تحمل پریشانی و پرسشنامه تاب‌آوری (کانر و دیویدسون) استفاده شد. داده های جمع آ وری شده به وسیله نرم افزار به شیوه کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر بیان کننده این بود که طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی و تاب آوری ماداران دارای کودکان کم توان ذهنی موثر بوده است.. از این رومی توان گفت که آموزش طرحواره درمانی بر افزایش تحمل پریشانی موثر بوده است.

نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده می‌توان طرحواره‌درمانی را به عنوان یک روش کارا جهت افزایش تحمل پریشانی و تاب آوری در مادران دارای کودکان کم توان ذهنی پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات