بررسی تاثیرآموزش مراقبین سالمندان مبتلا به اختلالات شناختی با استفاده ازتلفن همراه بر فشار بارمراقبتی ناشی از نگهداری بیماران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف : این مطالعه با هدف بررسی تاثیرآموزش مراقبین سالمندان مبتلا به اختلالات شناختی با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه بر فشار مراقبتی ناشی از نگهداری بیماران بیمارستان ابن سینا مشهد انجام گردید

روش : مطالعه تجربی دوگروهی قبل و بعد بود که 60 نفراز مراقبت کنندگان از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به بطور تصادفی به دوگروه آزمون وکنترل تقسیم شدند. گروه آزمون علاوه بر دریافت آموزش های روتین، از طریق اپلیکیشن تلفن همراه نیزآموزش هایی را دریافت نمودند ولی گروه کنترل فقط آموزش های روتین را دریافت نمودند. ابزار پژوهش پرسشنامه فشار مراقبتی 22 سوالی زاریت بودکه درمقیاس پنج درجه ای لیکرت نمره دهی میگردد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-16 استفاده شد.

یافته ها: نمره فشار بارمراقبین بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله تفاوت معنی‌داری دارد (001/0>P). همچنین مقایسه میانگین نمره فشار بار مراقبتی بعد از مداخله بر حسب گروه و تحصیلات ، بر حسب گروه و جنسیت وهمچنین بر حسب گروه و نسبت مراقبین با سالمندان تفاوت معنی‌داری داشت. (p=0.037)، (p=0.16 )، (p=0.046). ولی در مقایسه میانگین نمره فشار بار مراقبتی بعد از مداخله ازنظرگروه و مشکل حرکتی بیماران تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(174/0=P).

نتیجه گیری :آموزش با اپلیکیشن موبایل می تواند درکاهش فشار بار مراقبتی مراقبین از بیماران آلزایمری اثر داشته باشد. همچنین میزان فشاربارمراقبتی براساس میزان تحصیلات، جنسیت ونسبت مراقبین متفاوت است. بنابراین استفاده از روش های آموزشی از طریق موبایل که روشی کم هزینه می باشد در محیط های درمانی جهت بیماران وخانواده های آنها توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات