ررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با بهداشت روان در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز و کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه تهران

2 قائم مقام مرکز مشاوره دانشگاه تهران،3کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی بین رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با بهداشت روانی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران بود.
روش انجام کار: آزمودنی های پژوهش را کل جامعه دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 82-1381در بر می گرفت که مرکب از3261 نفر (1248 نفر مذکر و2012 نفر مونث) بودند و مقیاس های زیر را کامل کردند: پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی به همراه پرسش نامه های سلامت عمومی، مقیاس رضایت از زندگی وحمایت اجتماعی که جهت سنجش بهداشت روانی، رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی به کار رفتند.
نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی به شکل معناداری بهداشت روانی را پیش بینی می کند و همچنین تاهل هم به شکل معناداری با بهداشت روانی بالاتر، رضایت از زندگی و احساس حمایت اجتماعی بیشتر همبسته بود.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان می دهد که می توان بر حسب پاره ای از متغیرها مانند شاخص های رضایت از زندگی، حمایت اجتماعی و پاره ای ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان آسیب پذیر و در معرض خطر را شناسایی نمود.

کلیدواژه‌ها