لایم عاطفی فصلی (افسردگی) در شهرستان های اقلید، لامرد و ارسنجان از استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روانشناسی و استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده

هدف تحقیق حاضر مقایسه علایم عاطفی فصلی (افسردگی) در بین کارمندان زن و مرد اداره های دولتی شهرستان های اقلید (منطقه سردسیری)، لامرد (منطقه گرمسیری) و ارسنجان (منطقه معتدل) از استان فارس بود.
روش اجرای کار: در این تحقیق 360 نفر (در هر شهرستان، 60 زن و60 مرد) از بین کلیه کارمندان زن و مرد مناطق جغرافیایی شهرستان های فوق در سال 1383 لغایت 1384 به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به این صورت که، کارمندان تصادفی انتخاب شده در هر شهرستان در چهار فصل سال(پائیز، زمستان، بهار و تابستان) از لحاظ میزان علایم عاطفی فصلی (افسردگی) با استفاده از پرسش نامه افسردگی بک مورد سنجش قرار گرفتند.
نتایج: تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل واریانس عاملی با اندازه گیری های مکرر نشان داد که: 1-کارمندان زن و مرد از لحاظ میزان علایم عاطفی فصلی (افسردگی) متفاوتند.2- میزان علایم عاطفی فصلی (افسردگی) کارمندان در فصول چهارگانة سال متفاوت می باشد.
3-کارمندان اداره های شهرستان های اقلید، لامرد و ارسنجان به تفکیک در فصول چهارگانة سال از لحاظ میزان علایم عاطفی فصلی متفاوتند. 4-کارمندان شهرستان های اقلید، لامرد و ارسنجان از لحاظ میزان علایم عاطفی فصلی (افسردگی) با یکدیگر تفاوت دارند. 5- تحلیل واریانس چند متغیری (ANOVA) نشان داد که کارمندان با میزان تحصیلات مختلف و در گروه های سنی متفاوت از لحاظ علایم عاطفی فصلی (افسردگی) در فصول چهارگانه پاییز، زمستان، بهار و تابستان با یکدیگر تفاوت ندارند.

کلیدواژه‌ها