مقایسه بهداشت روانی مدیران مدارس متوسطه شهرهای اصفهان و چندیگر(هند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

چکیده

فرد دارای بهداشت روانی فردی، است که از هر گونه اضطراب و علائم ناتوانی مبرا است و هنگامی سلامت عاطفی، اجتماعی، روانی و جسمی فرد کامل می شود که توانایی برقراری ارتباط با دیگران و همچنین ظرفیت مقابله با مشکلات زندگی را داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش مقایسه بهداشت روانی مدیران مدارس متوسطه اصفهان و چندیگر در ایران و هندوستان است.
روش کار: در این پژوهش که یک تحقیق مقایسه ای و از نوع پس رویدادی است، وضعیت فعلی بهداشت روانی مدیران مدارس دو شهر مورد سنجش، ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نمونه آماری تحقیق شامل تعداد 60 مدیر دبیرستان بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای از شهرهای اصفهان و چندیگر(هند) به صورت تصادفی انتخاب شده بودند. به منظور گردآوری داده های تحقیق، از مقیاس بهداشت روانی(MHS) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها برای آزمون فرضیه پژوهشی (بین مدیران مدارس متوسطه اصفهان و چندیگر در رابطه با بهداشت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد) با استفاده از آزمون t دو گروهی مستقل انجام شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مدیران مدارس متوسطۀ شهرهای اصفهان و چندیگر از نظر بهداشت روانی تفاوت وجود دارد. بررسی میانگین دو گروه مبین آن است که مدیران مدارس متوسطۀ چندیگر در مقایسه با مدیران مدارس متوسطۀ اصفهان از بهداشت روانی بالاتری برخوردار هستند.
نتیجه گیری: پژوهش نشان داد که مدیران مدارس متوسطۀ شهر چندیگر در مقایسه با مدیران اصفهانی از اضطراب کمتری برخوردار هستند، نشانه های ناتوانی در آنان کمتر مشاهده می شود و ظرفیت مقابله با مشکلات و فشارهای روزمره زندگی در آنان بیشتر است. بررسی تحلیلی یافته ها حاکی از آن است که می توان تفاوت ها را به عوامل آموزشی، فردی و فرهنگی نسبت داد.

کلیدواژه‌ها