بررسی رابطه هوش هیجانی وپیشرفت تحصیلی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای روان شناسی سلامت، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر

چکیده

امروزه هوش هیجانی به عنوان یک موضوع جدید در حوزه روان شناسی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، مبین نقش هوش هیجانی و مولفه های آن در جنبه های مختلف زندگی فرد همچون پیشرفت تحصیلی، ازدواج ، شغل و روابط اجتماعی می باشد.
روش کار: پژوهش حاضر که با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی، سن و جنسیت در دانشجویان انجام گرفته یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته روان شناسی بالینی مشغول به تحصیل در سال 86-85 در دانشگاه آزاد کاشمر و نمونه مورد نظر شامل 112 نفر بوده است که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد شده هوش هیجانی بار- آن و به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی از معدل دانشجویان استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شده است.
نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که بین نمره کلی هوش هیجانی و برخی مؤلفه های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری در سطح (05/0P<) وجود دارد. همچنین بین سن با هوش هیجانی در سطح (01/0P<) و با مولفه های آن در سطح (05/0P<) رابطه وجود دارد. در مورد رابطه هوش هیجانی با جنسیت، نتایج پژوهش نشان داد که بین دختران و پسران ، در نمره کلی هوش هیجانی تفاوت معنی دار ی وجود ندارد، اما در دو مولفه آن تفاوت معنی دار وجود داشت (05/0P<).
بحث: به منظور رسیدن به سطح بالایی از مهارت های تحصیلی، علاوه بر توانایی های شناختی کلی، فرد باید به رشد مناسب در جنبه هایی همچون کنترل هیجانات و عواطف دست یابد، به معنای دیگر دانشجویان بدون دستیابی به این مولفه ها که هوش هیجانی را می سازنند قادر به یادگیری بهینه موضوعات درسی نخواهند بود.

کلیدواژه‌ها