میزان شیوع اختلالات روان پزشکی در زندانیان زندان مرکزی سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روان پزشکی

چکیده

بررسی وضعیت زندانیان و ارایه ی خدمات به ویژه در زمینه ی بهداشت روانی به آن ها بسیار مهم است. هدف این مطالعه بررسی میزان شیوع اختلالات روان پزشکی در میان زندانیان بوده است.
روش کار: در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی مقطعی، کلیه ی زندانیان زندان مرکزی شهر سنندج با بیش از شش ماه دوره ی محکومیت و یک ماه حضور در زندان طی دوره زمانی خرداد 82 تا آذر 83 با حجم نمونه ی 208 نفر وارد مطالعه شدند. پس از اخذ تاییدیه ی کمیته ی اخلاق و اخذ رضایت نامه، اختلالات روان پزشکی و خصوصا اختلالات شخصیت با استفاده از مصاحبه ی بالینی در دو نوبت توسط یک روان پزشک مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون خی دو انجام شد.
یافته ها: 88% نمونه ها مذکر بودند. بیش ترین شیوع سنی در فاصله 40-20 سال (4/51%) بود. 4/40% از نمونه ها مجرد، 1/48% متاهل و 5/11% جدا شده یا مطلقه بودند. از نظر وضعیت تحصیلی بیشترین فراوانی مربوط به سطح زیر دیپلم (3/79%) بود. شیوع کلی اختلالات شخصیت در نمونه ها 8/55% بود که از این درصد 9/75% (3/42% کل نمونه ها) دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی و 1/24% (5/13% کل نمونه ها) دارای اختلال شخصیت مرزی بودند. 26% نمونه ها دارای اختلال روان پزشکی در محور یک بودند. بین میزان شیوع اختلالات شخصیت با سن و جنس زندانیان رابطه ی معنی داری دیده شد (به ترتیب با 003/0=P و004/0=P).
نتیجه گیری: بیش از نیمی از زندانیان دارای یکی از انواع اختلالات شخصیت بودند. شایع ترین اختلال شخصیت، ضد اجتماعی و سپس مرزی بودند.

کلیدواژه‌ها