رابطه ی ویژگی های شخصیت و بهداشت روان شناختی با "توجه آگاهانه به حال" در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، مدرس دانشگاه پیام نور تبریز، مرکز مطالعات نصر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیت و بهداشت روان شناختی با "توجه آگاهانه به حال" دانشجویان صورت گرفته است.
روش کار: در یک مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی 357 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 86-87 به صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسش نامه های ویژگی های شخصیتی آیزنک، سلامت عمومی گلدبرگ و مقیاس "توجه آگاهانه به حال" براون را تکمیل نمودند.
داده ها توسطSPSS با آزمون های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، تست تی و آنووای یک طرفه تحلیل شدند.
یافته ها: مطابق یافته ها، همبستگی "توجه آگاهانه به حال" با ویژگی های شخصیتی روان پریشی(17/0-=r )، با برون گرایی(09/0+=r)، با روان رنجور خویی (25/0-=r) به دست آمد (01/0P<). هم چنین همبستگی "توجه آگاهانه به حال" با مولفه های سلامت عمومی در
نشانه های بدنی (22/0-=r)، اضطراب و بی خوابی (14/0-=r)، نقص در کارکرد اجتماعی (26/0-=r) و افسردگی وخیم (24/0-=r) به دست آمد (01/0<P). نقص در کارکرد اجتماعی، روان رنجور خویی و روان پریشی مجموعا 13 درصد از واریانس "توجه آگاهانه به حال" را تبیین می کنند. پسران از بهداشت روان شناختی بهتر و از "توجه آگاهانه به حال" پایین تری نسبت به دختران برخوردار بودند (01/0<P).
بین دانشجویان ترک، فارس و کرد در میزان "توجه آگاهانه به حال" و بهداشت روان شناختی تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: بهداشت روانی قادر است هشیاری از نوع "توجه آگاهانه به حال" را ارتقاء دهد، از این یافته می توان در مداخلات روانی استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها