فراوانی آسیب شناسی روانی در معلمین مدارس ابتدایی شهر کرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی روان پرستاری دانشکده پرستاری شهرکرد

چکیده

تاثیر انکارناپذیر معلم بر متعلم از جمله مباحث مطرح دنیای تعلیم و تربیت است. یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد معلمان بهداشت روانی است چرا که معلم سالم یعنی تعلیم و تربیت سالم و تعلیم و تربیت سالم یعنی جامعه ی سالم.
 
روش کار: مطالعه ی حاضر با هدف بررسی فراوانی آسیبشناسی روانی در معلمین مدارس ابتدایی شهرکرد در سال تحصیلی 85-1384 انجام شد. این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی بود که جامعه ی آماری آن شامل 1008 معلم شاغل در 139 مدرسه ابتدایی ناحیه ی 1 و2 شهرکرد بود. میزان پاسخگویی70% بود و در مجموع 705 معلم در این پژوهش شرکت داشتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ی استاندارد شده ی SCL-90-R و پرسشنامه ی ویژگی های فردی و اجتماعی آنان جمع آوری گردید. سپس با استفاده از ‌SPSS و آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمون تی، آنالیز واریانس، آزمونهای تعقیبی و رگرسیون) مورد تحلیل قرار گرفت.
 
یافته ها: 4/27% معلمان دچار درجاتی از آسیب شناسی روانی بودند که بالاترین میزان شیوع مربوط به شکایات جسمانی با 9/74% و  پایین ترین میزان شیوع مربوط به ترس مرضی با 6/20% بود. ارتباط معنی داری بین آسیب شناسی روانی با وضعیت تاهل (7/0=P) و سنوات خدمت (77/0=P) مشاهده نگردید. ارتباط معنی دار معکوسی بین وجود آسیب شناسی روانی با میزان درآمد ماهیانه و سطح تحصیلات (p<0.001 ) مشاهده گردید.
 
نتیجه گیری: مقایسه ی نتایج این پژوهش با دیگر مطالعات انجام شده نشان دهنده ی بالا بودن میزان آسیب شناسی روانی در معلمان  جامعه ی پژوهش می باشد.
 

کلیدواژه‌ها