مهارت قاطعیت و مصرف اکستاسی در بین نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه پرستاری

چکیده

پژوهش ها نشان می دهند مهارت قاطعیت در گرایش به سوء مصرف مواد موثر است. پژوهش حاضر با هدف تعیین مهارت قاطعیت و عملکرد نوجوانان در مورد اکستاسی انجام شد.
روش کار: در مطالعه ی مقطعی حاضر، 800 نوجوان 18-16 ساله ی ساکن مناطق غرب تهران مراجعه کننده به مکان های عمومی به روش مستمر شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه های بررسی قاطعیت راتوس و بررسی عملکرد نوجوانان در مورد اکستاسی بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS و به کمک آمار توصیفی و آزمون های آماری تی و مجذور خی انجام شد.
یافته ها: امتیاز اکثر نوجوانان در مهارت قاطعیت، مساوی یا کمتر از میانگین (75/20 ±05/13) بود. 6/7 درصد از نوجوانان حداقل یک بار اکستاسی مصرف کرده بودند. بین عملکرد دو جنس اختلاف معنی داری مشاهده شد (0001/0 ≥P). از بین نوجوانان مصرف کننده 8/71%
به طور غیرمداوم مصرف داشتند و80% مصرف کنندگان در هر وعده 2-1 قرص استفاده می کردند. درصد مصرف کنندگان پسر (2/11%)
به طور معنادار بیش از دختران (9/2%) بود (0001/0≥P). یافته ها بین مهارت قاطعیت و عملکرد مصرف اکستاسی ارتباط معناداری را نشان نداد.

نتیجه گیری: گرچه این تحقیق بین مهارت قاطعیت و عملکرد مصرف اکستاسی ارتباط معنی داری را مشخص ننمود اما با توجه به
آسیب پذیر بودن نوجوانان مطالعات وسیع تر ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها