بررسی رابطه ی رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا 1387

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مشاوره ی خانواده، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

چکیده

عشق و شهوت از غرایز پایه و اصلی موجودات زنده از جمله انسان ها است که فقدان تامین آن، خود را با علایم و عوارض دیگری نظیر ناراحتی های جسمانی، افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی و حتی اختلافات شدید خانوادگی و طلاق نشان می دهد.
روش کار: پژوهش حاضر که با هدف تعیین رابطه ی تعهد زناشویی و رضایت جنسی در زوجین شهرستان شهرضا در سال 1387 انجام گرفته، یک مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی زوجین شهرضا و نمونه ی مورد نظر شامل 42 زوج (84 نفر) بودند که به صورت خوشه ای دو مرحله ای از بین پرونده های بهداشتی خانواده های تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی به طور تصادفی انتخاب شدند. در جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ی تعهد زناشویی و رضایت جنسی محقق ساخته استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل استفاده شده است.
یافتهها: نتایج نشان داد که بین تعهد زناشویی و رضایت جنسی رابطه ی معنی داری وجود دارد (475/0=r و 001/0>P). هم چنین بین طول مدت ازدواج با تعهد زناشویی (021/0=P) و رضایت جنسی (013/0=P) رابطه وجود دارد و هر چه طول مدت ازدواج کمتر باشد تعهد و رضایت جنسی بیشتر است. بین رضایت جنسی و تحصیلات نیز رابطه ی معنی داری وجود دارد (042/0=P) به این معنی که هر چه میزان تحصیلات بالاتر باشد رضایت جنسی در زوجین بیشتر خواهد بود.
نتیجه گیری: ارتقا در رضایت جنسی می تواند در افزایش تعهد زناشویی نقش موثری داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها