سنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) و تاثیرآن بر اضطراب و افسردگی نوجوانان پسر: رویکردی نو به فرزندپروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، عضو هیات علمی دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه پیام نور بروجن

چکیده

مقدمه: پدران و مادران در طیف وسیعی از ویژگی های لازم برای فرزندپروری با هم متفاوتند و ترکیب های متفاوت شیوه های فرزندپروری پدرانه و مادرانه با سازگاری و سلامت نوجوانان ارتباط دارد. محیط خانواده و شیوه های فرزندپروری نتایج مهمی را در رشد روانی اجتماعی فرزندان به بار می آورند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترکیب سبک های فرزندپروری پدر و مادر بر اضطراب و افسردگی نوجوانان است.
روش کار: نمونه ای 356 نفری از دانش آموزان دبیرستان های پسرانه ی دولتی عادی شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه های سبک فرزندپروری، اضطراب و افسردگی بک را تکمیل نمودند. با ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر، سنخ فرزندپروری خانواده استخراج شد و میزان اضطراب و افسردگی نوجوانان در سنخ های مختلف با روش تحلیل واریانس یک سویه و آزمون تعقیبی شفه مورد مقایسه قرارگرفت.
یافتهها: تحلیل یافته های پژوهش نشان داد داشتن حداقل یک والد مقتدر و یا پدر و مادری هر دو آسان گیر، نتایج بهتری را برای نوجوانان در پی دارد (001/0P<). در مقابل بی اعتنایی هر دو والد ضعیف ترین سنخ از نظر پیامدها برای نوجوانان است (001/0P<) و در سنخ های در برگیرنده ی یک والد بی اعتنا، بی اعتنایی مادر نتایج نامطلوب تری دارد (001/0P<).
نتیجه گیری: افسردگی و اضطراب پایین تر حاصل اعمال پذیرش و کنترل مطلوب هردو والد یا حداقل یکی از آن ها بر نوجوان و یا همسانی والدین در سبک های فرزندپروری است و پیامدهای نامطلوب تر حاصل حداقل کنترل و پذیرش و یا تضاد آشکار پدر و مادر است.

کلیدواژه‌ها