بررسی مقایسه ای سلامت روان و رضایت از زندگی زنان شاغل و غیرشاغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان

چکیده

مقدمه: با توجه به حضور روز افزون زنان در عرصه اجتماع و اهمیت سلامت روانی و رضایت از زندگی آنها و نقش مهم زنان به لحاظ ایجاد خانواده و جامعه سالم پژوهش حاضر ،در جهت تعیین تفاوت سلامت روان و رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه دار انجام شد .
روش کار: بدین منظور تعداد 120 زن شاغل در ادارات دولتی و 120 زن غیر شاغل با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند . با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسشنامه رضایت از زندگی داینر (SWLS) اطلاعات جمع آوری شد .
یافته‌ها: نتایج نشان داد که زنان شاغل در مقایسه با زنان خانه دار از سلامت روانی و رضایت از زندگی بالاتری برخوردارند .
نتیجه گیری : با توجه به اینکه نتایج این تحقیق، اثرات مثبت اشتغال بر سلامت روان و رضایت از زندگی زنان را تایید می کند، لذا فراهم نمودن زمینه های مشارکت اجتماعی و اشتغال زایی متناسب با شأن زنان پیشنهاد شده و به علاوه، به منظور تامین و ارتقای بیشتر سطح سلامت روان و رضایت از زندگی در زنان، تسهیل تعامل بین زندگی کاری و خانوادگی توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها