رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علایم روان‌پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 دانشیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علائم روان‌پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا انجام گردید.
مواد و روش‌ها: در یک پژوهش توصیفی- همبستگی تعداد 60 نفر از افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا شهر مشهد و نیشابور در سال 1396 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. مقیاس نشانگان علائم مثبت و منفی، مقیاس تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی، اجتناب شناختی، پرسشنامه فراشناخت، پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مقیاس پذیرش و عمل در مورد شرکت‌کنندگان اجرا گردید. داده‌های پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین عوامل فراتشخیصی، یعنی تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی (01/0=p)، اجتناب شناختی (01/0=p)، باورهای منفی نسبت به نگرانی (01/0=p)، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگار (01/0=p) و سازگار (05/0=p) و همچنین اجتناب تجربه‌ای (01/0=p) با علائم روان‌پریشی رابطه وجود دارد. بعلاوه، اجتناب تجربه‌ای و تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی پیش‌بینی کننده علائم روان‌پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا می‌باشند (05/0>p).
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت عوامل فراتشخیصی در تجربه علائم روان‌پریشی افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات