بررسی نقش پیش بینی کننده هیجان خواهی و سیستم های مغزی-رفتاری درابتلا به اعتیاد اینترنتی در دانشجویان دانشگاه آزاد ‏اسلامی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، وا حد تربت جام

4 روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تربت جام، تربت جام، ایران.

5 گروه روانپزشکی،بیمارستان ابن سینا،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد.ایران

چکیده

مقدمه
اینترنت یکی از قدرتمندترین ابزارهای توسعه در دنیای معاصر است، اما استفاده بیش از حد از اینترنت منجر به اعتیاد اینترنتی می ‏شود. در این مقاله پیش بینی میزان اعتیاد اینترنتی ‏براساس هیجان خواهی وسیستم های مغزی-رفتاری در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مورد بررسی قرار گرفته است.‏
مواد و روشها
‏ در این پژوهش که به صورت همبستگی با تحلیل رگرسیون بر روی 92 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شامل 44 مرد ‏و 48 زن در سال‎ 95 ‎انجام شده است. دانشجویان پرسشنامه های پژوهش شامل ویژگی ‏های جمعیتشناختی، اعتیاد اینترنتی ‏young، هیجان خواهی ‏Zuckerman‏ و سیستم های مغزی-رفتاری است. داده ها با استفاده از ‏نرم افزار ‏SPSS‏ تجزیه و تحلیل شدند.‏
نتایج ‏
یافته ها نشان می دهد که بین وابستگی به اینترنت و اجزای سیستم مغزی-رفتاری دانشجویان دختر از جمله سائق، ‏جستجوی سرگرمی، سیستم فعال سازی رفتاری ، سیستم مهار رفتاری، رابطه وجود دارد، اما این همبستگی معنی ‏دار نیست و تنها ارتباط مثبت با پاسخ به مولفه پاداش وجود دارد. ارتباط بین اعتیاد به اینترنت وهیجان خواهی، مثبت و معنی دار بوده است و این ارتباط بین اعتیاد اینترنتی و گریز از بازداری ‏معنی دار و منفی بود در حالیکه ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و حساسیت به یکنواختی و عناصرتجربه طلبی در این مطالعه ‏معنی دار نبود.‏
نتیجه گیری
بر اساس نتایج، ارتباط مستقیم و معنی داری بین اعتیاد به اینترنت و هیجان خواهی وجود دارد، هرچند این ارتباط نسبت به نقش سیستم ‏های مغز رفتاری کمی ضعیف تر است

کلیدواژه‌ها

موضوعات