Investigation of the relationship between type D personality and sensitivity to reinforcement and latent anxiety

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقدمه :گری یک الگوی زیستی از شخصیت و نظام شخصیتی مبتنی بر چند سیستم مغزی-رفتاری ارائه کرده است که اساس تفاوت‌های فردی را تشکیل می‌دهد و فعالیت هر یک از آنها به فراخوانی واکنش‌های هیجانی متفاوتی نظیر اضطراب و سایر حالات هیجانی می‌انجامد.
مواد و روش‌ها: بر همین اساس پژوهش حاضر بر بررسی رابطه بین تیپ شخصیتیD با حساسیت به تقویت و اضطراب پنهان در دانشجویان با تیپ شخصیتیD تمرکز دارد. بدین منظور ابتدا تعداد600 (240پسر و 360دختر)نفر از دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه خلیج فارس که در سال تحصیلی94-1393در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه-ای مرحله‌ای به صورت تصادفی انتخاب شده بودند. مقیاس تیپ شخصیتی D ،مقیاس حساسیت به تقویت و پرسشنامه اضطراب پنهان را تکمیل نمودند. سپس با استفاده از غربالگری 111نفر به عنوان تیپ شخصیتیD شناخته شدند و سرانجام داده‌های آماری بدست آمده از پرسشنامه این افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافنه‌ها:نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که تیپ شخصیتی D با متغیرهای سیستم بازداری رفتاری و متغیر سیستم‌های جنگ،بهت و گریز ارتباط مثبت و معنادار و با متغیر سیستم فعال‌سازی رفتاری ارتباط منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که تیپ شخصیتی D با اضطراب پنهان در دانشجویان ارتباط مثبت و معناداری دارد. بر طبق یافته‌های پژوهش حاضر،تعیین دقیق موقعیت تیپ Dدر نظام‌های شخصیتی که عمدتاً براساس بنیاد زیستی-رفتاری طراحی شده‌اند،می‌تواند درک و فهم ما را از مکانیزم‌های زیربنایی ویژگی‌های تیپ D،عواطف و واکنش‌های هیجانی افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات