ارتباط بین اعتیاد به گوشی های هوشمند و سلامت روان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان درسال 96-95

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 مربی ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، خرم آباد ، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

3 دکترای علوم اعصاب ، گروه پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامائی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه:. دانشجویان گروه بزرگی از کاربران تلفن همراه هستندکه درمعرض آسیب های روانشناختی ناشی از استفاده ی مفرط از این وسیله قرار دارند کاهش روابط اجتماعی و انزوا، افزایش احساس تنهایی، تکانشگری و افسردگی برخی از کاربران افراطی تلفن همراه از محتمل‌ترین تبعات استفاده‌ی متعدد از آن خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین اعتیادبه گوشی های هوشمند و سلامت روان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان درسال 96-95 انجام گرفت .
موادوروش ها : این مطالعه توصیفی -تحلیلی با روش نمونه‌گیری طبقه بندی‌ روی 200 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان انجام گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه استفاده مفرط از تلفن همراه بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 17 و آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون تی مستقل استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد با افزایش وابستگی به تلفن همراه سلامت عمومی کاهش می‌یابد . بین ابعاد سلامت عمومی واعتیاد به گوشی ارتباط معناداری مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به تاثیر منفی اعتیاد به گوشی هوشمند بر سلامت عمومی، این ارتباط می‌تواند بر سایر ابعاد زندگی دانشجویان از جمله کیفیت زندگی و پیشرفت تحصیلی نیز تاثیر مخرب داشته باشد. بنابراین پژوهش‌های بیشتر در این زمینه توصیه می-شود.
واژه های کلیدی: اعتیاد به گوشی، سلامت روان، دانشجویان پرستاری

کلیدواژه‌ها

موضوعات