پیش بینی الگوهای مرضی خوردن بر اساس روابط موضوعی اولیه و سازمان یافتگی شخصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم، گروه آموزشی روانشناسی، علوم انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم،گروه آموزشی علوم انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی الگوهای مرضی خوردن بر اساس روابط موضوعی ‏اولیه و سازمان یافتگی شخصیت انجام شد. ‏
روشکار: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش ‏حاضر شامل دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی شهر قم‎ ‎بودند که ‏در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. بدین منظور تعداد 888 نفر از ‏این دانشجویان‎ ‎دانشگاه پیام نور قم و آزاد اسلامی واحد قم در مقطع کارشناسی و ارشد با ‏استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردید. به منظور جمع-‏آوری داده‌ها از پرسشنامه روابط موضوعی ، پرسشنامه سازمان یافتگی شخصیت‌ کرنبرگ و ‏پرسشنامه نگرش‌های خوردن گارنر و به منظور تحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون چندگانه ‏استفاده شد.‏
یافته‌ها: نتایج حاصله نشان داد روابط موضوعی اولیه 23/0 و سازمان یافتگی شخصیت که ‏‏17/0 از واریانس الگوی مرضی خوردن را تبیین می‌کنند. ضریب‌رگرسیون مربوط به روابط-‏موضوعی‌اولیه در بعد بی‌کفایتی و ناایمنی به ترتیب با ضرایب بتا (29/0 =β) و (28/0 =β و‌ ‏ضریب رگرسیون مربوط به دفاع‌های‌روانی نخستین، سردرگمی‌هویت و شخصیت‌مرزی به ‏ترتیب با ضرایب بتا (70/0 =β)، (16/0 =β) و (18/0 =β) به صورت مثبت و در سطح 01/0 ‏الگوی مرضی‌خوردن را پیش‌بینی می‌کنند.‏
نتیجه‌گیری بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود‌که روابط موضوعی اولیه و سازمان ‏یافتگی شخصیت قادر به پیش‌بینی الگوهای مرضی‌خوردن می‌باشند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات