تاثیر درمان چندوجهی لازاروس بر علایم افسردگی، اضطراب و کنترل قند خون زنان مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دکترای روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، تربت جام، ایران

3 ایران

4 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اثرات متقابل افسردگی و اضطراب بر افزایش قند خون بیماران دیابتی و نیاز به مداخله جهت بهبود این متغیرها، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمانگری چندوجهی لازاروس بر کاهش علایم افسردگی، اضطراب و کنترل قند خون زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بوده است.
روش­کار: در این پژوهش که بر روی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 با افسردگی و اضطراب بالا و میزان هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) بیشتر از 7 درصد انجام شد، تعداد 24 نفر از آزمودنی­ها که شرایط ورود به پژوهش را داشتند به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد (هر گروه 12 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسش­نامه­های اضطراب و افسردگی بک و سنجش هموگلوبین گلیکوزیله بود. گروه آزمون به مدت سه ماه تحت آموزش کارگاهی جلسات گروهی روان­درمانی چندوجهی لازاروس (12 جلسه هفتگی 90 دقیقه­ای) قرار گرفتند که در بهار و تابستان 1394 در مرکز بهداشت ثامن مشهد برگزار شد. گروه شاهد نیز در لیست انتظار قرار گرفتند. برای تحلیل داده­ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره با کمک نرم­افزارSPSS  استفاده شد.
یافته­ها: نتایج حاکی از آن است که درمان چندوجهی لازاروس به طور معنی­داری (001/0=P) باعث کاهش علایم افسردگی، اضطراب و کاهش میزان قند خون زنان مبتلا به دیابت نوع 2 در مقایسه با گروه شاهد شده است.
نتیجه­گیری: در مجموع، درمان چندوجهی لازاروس می­تواند برای کاهش علایم اضطراب، افسردگی و علایم جسمانی بیماران دیابتی، موثر واقع ­شود.

کلیدواژه‌ها


 1. American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2007; 30: 42-7.
 2. Cobden DS. Relationships among self-management, patient perceptions of care, and health economic outcomes for decision-making and clinical practice in type 2. Diabetes 2012; 13(1): 138-47.
 3. Kiyosh M. [Diabetes prevention and relief lack of blood sugar by traditional nutrition]. Ehsani, Khansari and Darvishali. (translators). Tehran: Motarjem; 2004. (Persian)
 4. Trurji P, Enright S. [Anxiety and stress]. Pezhman M. (translator). Isfahan: Ghazal; 2003. (Persian)
 5. Hosseini A, Haghdadi Gh. [Diabetes mellitus with stress, mood and personality]. 8th Congress and Diabetes Training. Qazvin University of Medical Sciences 2003; 68. (Persian)
 6. Davidon MB. Diabetes mellitus diagnosis and treatment. 3rd New York: Living Stone; 1991: 404-15.
 7. Schultz D. [Personality theories]. Seyyed Mohammadi Y. (translator). Tehran: Arasbaran; 2008. (Persian)
 8. Kesselring J, Beer S. Symptomatic therapy and neuro-rehabilitation in multiple sclerosis. Lancent Neural 2005; 4: 643-52.
 9. Janbozorgi M, Nouri N. [Methods of treatment for anxiety and stress]. Tehran: Samt; 2004. (Persian)
 10. Dryden W, Mytton J. Four Approaches to counseling and psychotherapy. London: Routledge; 2002.
 11. Janbozorgi M. [The effect of short term psychotherapy with a religious orientation to control stress and anxiety]. MS. Dissertation. Kharazmi University, Tehran, 2007. (Persian)
 12. Raesian AS, Golzari M, Borjali A. [Effectiveness of hope therapy on reducing depressive symptoms and preventing of relapse in cure-seeker women with dependency to narcotic drugs]. Research in addiction 2001; 5: 21-40. (Persian)
 13. Kaviani H, Ahmadi Abhari AS, Nazari H, Hormozi K. [Prevalence of depressive disorders in Tehran resident population]. Tehran University of Medical Sciences journal 2002; 60(5): 393-9. (Persian)
 14. American Diabetes Association. Economic costs of diabetes in the U.S. in 2007. Diabetes Care 2008; 31: 596-615.
 15. Larsen ML, Horder M, Mogensen EF. Effect of long-term monitoring of glycosylated hemoglobin levels in insulin-dependent  diabetes mellitus. N Engl J Med 1990; 323: 1021-5.
 16. Brook C, Clayton P, Brown R. Brook's clinical pediatric endocrinology. Oxford: Blackwell; 2006.
 17. Biabangard E. [Effectiveness of Lazarus multimodal therapy, Elice rational emotional therapy and relaxation on decreasing students test anxiety. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2003; 8(3): 36-42. (Persian)
 18. Khazraee Vijafar A, Janbozorgi M, Alipour A. [The efficacy of Lazarus multimadal therapy on stress decline and enhancing health indices in war affected individuals with osteomyelitis]. Iranian journal of war and public health 2010; 2(2): 39-45. (Persian)
 19. Boardway RH, Delamater AM, Tomakowsky J, Gutai JP. Stress management training for adolescents with diabetes. J Pediatr Psychol 1993; 18(1): 29-45.
 20. Ellis DA,  Frey MA,  Naar-King S,  Templin T,  Cunningham PB,  Cakan N. The effects of multi systemic therapy on diabetes stress among adolescents with chronically poorly controlled type1 diabetes. Pediatrics 2005; 116(6)
 21. Abazari F. [The effectiveness of Lazarus multimodal consultation on depression in women in Tehran]. MS. Dissertation. Tehran: Allameh Tabataba'i University, 2006. (Persian)
 22. Soltani-Khorshid H. [Effectiveness of group training Lazarus multimodal approach to women's marital satisfaction on members of the Basij Sabzdasht in the city of Robat Karim]. MS. Dissertation. Tehran: Allameh Tabataba'i University, 2010. (Persian)
 23. Mehrani B. [Review the effectiveness of Lazarus multimodal on the emotional maturity of female students in third grade education area Mallard]. MS. Dissertation. Tehran: Allameh Tabataba'i University; 2009. (Persian)
 24. Palizgir M, Bakhtiyari M, Esteghamati A. [Comparison between cognitive-behavioral therapy and psychoeducational therapy on blood sugar control in depressed patients with type 2 diabetes]. Qom University Medical Sciences journal 2014; 8(3): 18-23. (Persian)
 25. Sartippour M, Attari A, Amini M, Haghighi S. [The effect of stress tolerance on short term glucose control in type 1 diabetic patients]. Journal of research in Medical Sciences 2003; 8(3): 66-76. (Persian)
 26. Bahramkhani M, Janbozorgi M, Alipour A. [Effectiveness of Lazarus multimodal therapy on expanded disability status in patients with multiple sclerosis]. Journal of fundamentals of mental health 2011; 13: 47-136. (Persian)
 27. Foroghi Z, Kermanshahi S, Mohammadi E, Rajab A. [Effectiveness of Benson relaxation therapy on diabetes control in diabetic patients]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2001; 8(3): 85-96. (Persian)