تدوین منشور حقوق بیماران روانپزشکی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

مقدمه و هدف: حقوق بیماران روانپزشکی در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که افراد مبتلا به اختلال روانی ، بخش آسیب پذیر اجتماع را تشکیل می دهند، دفاع از حقوق این بیماران و آگاهی و دانش لازم درباره حقوق آنان امری لازم و ضروری است.نیاز به تنظیم منشوری حقوقی بیماران روانپزشکی در کشوراحساس می شود. هدف مطالعه حاضر تدوین منشور حقوق بیماران روانپزشکی در ایران می باشد.
مواد و روش کار: پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع پژوهش های بنیادی می باشد و از نظر گرد آوری داده ها یک پژوهش کیفی است. در تحقیق حاضر در فاز اول از بررسی متون و در فاز دوم تکنیک دلفی استفاده شده است. بنابراین جهت تدوین چارچوب برای تدوین منشور حقوق بیماران روانی به سایتهای مختلف مراجعه شده است . از محورهای منشور حقوق بیماران ایران صادره از وزارت بهداشت و درمان با 5 محور اصلی تدوین شده است. در مرحله اولیه پس از استخراج کدهای اولیه که متشکل از 5 محور اصلی و38 کدهای اخلاقی فرعی بوده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات