طراحی درس‌افزار آموزش بهداشت محیط در بحران بر اساس اصول اولیه آموزش مریل و بررسی تاثیر آن در میزان یادگیری و یادداری پرسنل مرکز بهداشت اسلام‌آباد غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکنولوژی آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش طراحی و تهیه درس‌افزار آموزش بهداشت محیط در بحران بر اساس اصول اولیه آموزش مریل و تأثیر آن بر میزان یاد‌گیری و یاد‌داری پرسنل مرکز بهداشت اسلام­آباد غرب می‌باشد. 
روش­کار: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل خانه‌های بهداشت شهرستان اسلام‌آباد غرب در سال 1395 به تعداد 81 نفر بوده است. 70 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد 35 نفره قرار گرفتند. ابزار پژوهش درس‌افزار و آزمون‌های یادگیری و یادداری محقق ساخته می‌باشد. پایایی آزمون‌ها با استفاده از ﺁﻟﻔﺎی ﮐﺭﻭﻧﺑﺎﺥ به ترتیب 83/0 و 81/0 و برای درس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزار با روش باز‌آزمایی 85/0 محاسبه شد. طرح پژوهش شامل پیش‌آزمون-پس‌آزمون یادگیری و آزمون یادداری برای گروه آزمون و شاهد بود. در تحلیل داده­ها از تحلیل کواریانس و نرم­افزار SPSS استفاده شد.
یافته­ها: میزان یاد‌گیری و یاد‌داری حقایق، مفاهیم، روش‌کار و اصول در گروه آزمون نسبت به شاهد تفاوت معنا‌دار دارد (05/0>P).
نتیجه­گیری: بنا بر نتایج درس‌افزار طراحی شده بر اساس اصول اولیه آموزش مریل با محتوای  بهداشت محیط در بحران، بر میزان یاد‌گیری و یاد‌داری پرسنل بهداشتی تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها